พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 by Mind Map: พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

1. ส่วนที่ 2 การได้รับซึ่งลิขสิทธิ์

1.1. ในกรณีที่ได้มีการโฆษณางานแล้ว

1.2. ในกรณีที่ยังไม่มีโฆษณางาน

1.3. ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล

2. ส่วนที่ 4 อายุแห่งการคลุมครองลิขสิทธิ์

2.1. ภายใต้มาตรา 21 และ 22

2.1.1. ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย

2.1.1.1. โสตทัสนวัสดุ ภาพยนตร์

2.1.1.2. สื่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

2.1.2. ผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค์

3. ส่วนที่ 5 การละเมิดลิขสิทธิ์

3.1. เผยแพร่ต่อสาธารณะ

3.2. ทำซ้ำหรือดัดแปลง

3.3. ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าว

4. ส่วนที่ 6 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

4.1. ใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง

4.2. การวิจัยหรือศึกษางาน

5. หมวด 7 พยักงานเจ้าหน้าที่

5.1. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามปรัมวลกฎหมายอาญา

5.2. เข้าไปในอาคารสถานที่ทำการ สถานที่ผลิต

6. ผู้สร้างสรรค์

6.1. ผู้ทำหรือก่ให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

7. โปรแกรมคอมพิวเตอร์

7.1. คำสั่ง ชุดคำสั่ง สิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

8. หมวด 8 บทกำหนดโทษ

8.1. การกระทำผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้าผู้กระทำผิดมีโทษจำคุก ปรับหรือทั้งจำและปรับ

9. ส่วนที่ 1 งานอันมีลิขสิทธิ์

9.1. งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม

9.1.1. นาฏกรรมศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัสนวัสดุ

9.1.2. ภาพยนตร์ สื่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

9.2. การคลุมครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด

10. ส่วนที่ 3 การคุ้มครองลิขสิทธิ์

10.1. ลิขสิทธิ์ย้อมโอนให้แก่กันได้

10.2. เจ้าของลิขสิทธิ์ย้อมมีสิทธิ

10.2.1. ทำซ้ำหรือดัดแปลง

10.2.2. เผยแพร่สาธารณะ

10.2.3. ให้ประโยคลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น