אוריינות מחקר בחינוך

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
אוריינות מחקר בחינוך by Mind Map: אוריינות מחקר בחינוך

1. שיטות מחקר

1.1. מחקר פעולה

1.1.1. צלרמאייר, 2008

1.1.2. Reason,2002

1.1.3. נחלק לסוגים שונים:

1.1.3.1. שיתופי- פרקטי

1.1.3.2. מסורתי טכני

1.1.3.3. אמנציפטורי - ביקורתי

1.1.3.4. אוטוביוגרפי

1.1.3.4.1. צלרמאייר, 2011

1.1.3.5. המודל היפני

1.1.3.5.1. בירנבוים,2009

1.2. איכותני אתנוגרפי

1.2.1. קרניאלי, 2008

1.3. איכותני פרשני

1.3.1. דושניק, 2011

1.3.2. אלפרט, 2011

1.4. מחקר מורים

1.4.1. אישי

1.4.2. שיתופי

1.5. מחקרי הערכה

1.5.1. פרידמן, 2005, 2007

1.5.2. נבו, 2001

1.5.3. גלובמן וקולא, 2005

1.5.4. לפי מקור אנשי ההערכה:

1.5.4.1. פנימית

1.5.4.2. חיצונית

1.5.5. תפקידים מרכזיים:

1.5.5.1. מעצבת

1.5.5.2. מסכמת

1.5.6. סוגי מקורות מידע:

1.5.6.1. אינדיקטורים בית ספריים

1.5.6.1.1. נבו, 2001

1.5.6.2. מבחנים רחבי היקף

1.5.6.2.1. שלטון, 2010

1.5.6.2.2. וורגן,2006

1.5.6.3. סטנדרטים

1.5.6.3.1. פישר וחב', 2007

1.6. חקר מקרה

1.6.1. מסוגים שונים...

1.6.1.1. קולקטיבי

1.6.1.1.1. Stake, 2000

1.6.1.2. אינסטרומנטלי

1.6.1.2.1. Stake, 1994

1.6.1.3. פנימי/אינטרינזי

1.6.1.3.1. Stake, 1994

1.6.2. יוסיפון, 2001

2. פרדיגמות מחקר

2.1. איכותנית

2.1.1. אמינות

2.1.1.1. צבר בן יהושע, 2005

2.1.2. רפלקסיביות

2.1.3. הכללה נטורליסטית

2.1.4. קונסטרוקטיביזם- חתירה לריבוי משמעויות

2.1.5. לינקולן וגובה, 2003

2.1.6. אלפרט, 2011

2.1.7. דושניק, 2011

2.2. כמותנית

2.2.1. תקפות

2.2.1.1. פרידמן, 2007

2.2.2. מהימנות

2.2.3. פוזיטיביזם- חתירה לגילוי אמת

2.2.4. צבר בן יהושע,1990

2.3. המחקר המשולב

2.3.1. פרידמן, 2007

3. פיתוח מקצועי של מורים

3.1. הוראה כעיסוק רפלקטיבי

3.2. בית הספר כארגון לומד

3.2.1. יועד ובירנבוים, 2004

4. כלי הערכה

4.1. מסוגים שונים

4.1.1. כמותניים

4.1.1.1. סקרים

4.1.1.2. שאלונים

4.1.1.3. מבחנים

4.1.2. איכותניים

4.1.2.1. יומני מחקר

4.1.2.2. ראיונות עומק

4.1.2.3. ניתוח מסמכים

4.1.2.4. תצפיות

5. שימוש בנתוני הערכה

5.1. אחריותיות

5.1.1. נבו, 2011

5.1.2. פישר וחב',

5.2. הערכה לשם למידה

5.3. הערכה של הלמידה