Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ChatBot by Mind Map: ChatBot

1. วิเคราะห์

1.1. ค้นหาปัญหา

1.1.1. ลักษณะปัญหา

1.1.2. ผลกระทบกับการปฎิบัติงาน

1.1.3. ความต้องการ

1.2. สรุปปัญหา

1.2.1. รายละเอียดของปัญหา

1.2.2. วัตถุประสงค์

1.2.2.1. การแจกแจงกลุ่มปัญหา (PIECES)

1.2.2.1.1. 1. Performance ความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงทางด้านปฎิบัติงาน

1.2.2.1.2. 2.Information ความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงทางและควบคุมทางด้านข้อมูล

1.2.2.1.3. 3. Economics ความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงทางและควบคุมทางด้านต้นทุน

1.2.2.1.4. 4. Control ความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงระบบงานข้อมูลเพื่อให้มีการควบคุม

1.2.2.1.5. 5. Efficiency ความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคนและเครื่องจักร

1.2.2.1.6. 6. Service ความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงการบริการต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่นการให้บริการต่อลูกค้า หรือ ให้บริการต่อพนักงานภายในธุรกิจ

1.2.3. ขอบเขตของระบบ

1.2.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.2.5. ความสามารถของระบบ

1.3. ประเภทระบบสารสนเทศ (WHAT)

1.3.1. ระบบผู้เชี่ยวชาญ

1.4. ประเภทผู้ใช้ระบบ (WHO)

1.5. องค์ประกอบของระบบงาน (WHAT)

1.5.1. ส่วนนำเข้า

1.5.1.1. ส่วนป้อนกลับ

1.5.1.2. ไฟล์

1.5.2. ส่วนกระบวนการ

1.5.2.1. กรรมวิธีจัดเก็บคำถาม

1.5.2.2. กรรมวิธีจัดเก็บคำตอบ

1.5.2.3. กรรมวิธีประมวลผล ความสัมพันธ์ของข้อมูลคำถาม และคำตอบ

1.5.3. ส่วนผลลัพธ์

1.5.3.1. คำตอบที่ตรงกับคำถามที่ต้องการ

1.5.4. ส่วนป้อนกลับ

1.5.4.1. เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของคำตอบที่ตรงกับคำถาม

1.6. ความเป็นไปได้ของการพัฒนา

1.6.1. ความเสี่ยง

1.6.1.1. 1. ขนาดของโครงการ

1.6.1.2. 2. โครงสร้างของโครงการ

1.6.1.3. 3. เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในโครงการ

1.6.1.4. 4. ความคุ้นเคยของผู้ใช้งานกับการพัฒนาระบบ

1.6.2. ความสามารถ

1.6.2.1. ด้านเทคนิค

1.6.2.1.1. เทคโนโลยีที่นำมาใช้รองรับปริมาณลูกค้าเท่าใด

1.6.2.1.2. เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมสามารถนำมาปรับใช้ได้หรือไม่

1.6.2.1.3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้เพียงใด

1.6.2.2. ด้านเศรษฐศสตร์