Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody wychowania by Mind Map: Metody wychowania

1. Rodzaje metod wychowania

1.1. metoda modelowania

1.2. metoda zadaniowa

1.3. metoda perswazyjna

1.4. metoda nagradzania

1.5. metoda karania

1.6. metody oddziaływań grupowych

2. Klasyfikacja metod wychowania

2.1. metody indywidualne i grupowe

2.2. metody bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wychowawczego

2.3. metody wpływu osobistego, sytuacyjnego i społecznego oraz metody kierowania samowychowaniem

2.4. metody strukturalne i sytuacyjne

3. Definicja

3.1. Ogół systematycznie stosowanych sposobów postępowania wychowawczego lub powtarzalne czynności zmierzające do urzeczywistnienia celów, jakie stawia sobie wychowawca.