CHƯƠNG II: KIM LOẠI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG II: KIM LOẠI by Mind Map: CHƯƠNG II: KIM LOẠI

1. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

1.1. Tính dẻo

1.2. Tính dẫn nhiệt

1.3. Tính dẫn điện

1.4. Ánh kim

2. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHỎI SỰ ĂN MÒN

2.1. Định nghĩa sự ăn mòn kim loại

2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại

2.2.1. Nhiệt độ

2.2.2. Các chất trong môi trường

2.3. Cách bảo vệ

2.3.1. Chế tạo hợp kim ít bị ăn mòn

2.3.2. Ngăn không cho kim loại tác dụng với môi trường

3. HỢP KIM SẮT

3.1. Gang

3.2. Thép

4. Sắt

4.1. Tính chất vật lý

4.2. Tính chất hóa học

4.2.1. Tác dụng với phi kim

4.2.1.1. Tác dụng với oxit

4.2.1.2. Tác dụng với phi kim khác

4.2.2. Tác dụng với dung dịch muối

4.2.3. Tác dụng với dung dịch axit

5. Tác dụng với dung dịch kiềm

6. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

6.1. Phản ứng với phi kim

6.1.1. Tác dụng với oxi

6.1.2. Tác dụng với phi kim khác

6.2. Phản ứng với dung dịch axit

6.2.1. Với axit loãng

6.2.2. Với axit đặc

6.3. Phản ứng với dung dịch muối

6.3.1. Phản ứng của đồng với dung dịch bạc nitrat

6.3.2. Phản ứng của kẽm với dung dịch đồng (II) sunfat

7. DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

7.1. Tìm hiểu cách xây dựng

7.2. Ý nghĩa

8. NHÔM

8.1. Tính chất vật lý

8.2. Tính chất hóa học

8.2.1. Tác dybhg với phi kim

8.2.1.1. Tác dụng với oxi

8.2.1.2. Tác dụng với phi kim khác

8.2.2. Tác dụng với dung dịch axit

8.2.3. Tác dụng với dung dịch muối

8.3. Ứng dụng

8.3.1. Đời sống

8.3.2. CÔng nghiệp

8.4. Điều chế