Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÙNG NỔ DÂN SỐ by Mind Map: BÙNG NỔ DÂN SỐ

1. HẬU QUẢ

1.1. Cạn kiệt nguồn tài nguyên

1.2. Ảnh hưởng an ninh xã hội

1.3. ô nhiễm môi trường

1.4. thiếu đất canh tác

1.5. thiếu nước sạch

1.6. thiếu lương thực

1.7. Nghèo đói, lạc hậu

2. TRÁCH NHIỆM

2.1. Nghiêm chỉnh thực hiện và tuyên truyền vận động mọi người thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

2.2. Không kết hôn sớm, không sinh con ở tuổi vị thành niên

2.3. thực hiên kế hoạch mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con

2.4. Tích cực tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện

3. Bùng nổ dân số là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội.

4. NGUYÊN NHÂN

4.1. Sự "chênh lệch lớn về tỷ lệ sinh tử".

4.2. Nhu cầu về "lực lượng sản xuất": ở các quốc gia kém phát triển có nhu cầu lao động tay chân cao.

4.3. Quan niệm lạc hậu: sinh nhiều con, tư tưởng trọng nam khinh nữ, muốn sinh con trai