บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา by Mind Map: บทที่ 1  บทนำเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา

1. ประโยชน์ในด้านต่างๆของเทคโนโลยี

1.1. 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency)

1.1.1. เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานนั้นถูกต้องและรวดเร็ว มีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้ทรัพยากรที่ถูก ใช้อย่างจำกัด

1.2. 2. ประสิทธิผล (Effectiveness)

1.2.1. เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ

1.3. 3. ประหยัด (Economy)

1.3.1. เทคโนโลยีจะช่วยประหยัดเวลา ทรัพยากร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ราคา ของผลิตผลนั้นถูกลง

1.4. 4. ปลอดภัย (Safety)

1.4.1. เป็นระบบการทำงานที่ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2.1. การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทางการศึกษา (The Changing Face of Education)

2.1.1. แนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับการเรียนและการสอน

2.1.1.1. เน้นทักษะการจดจำ

2.1.2. แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการเรียนและการสอน

2.1.2.1. การศึกษาจึงต้องเป็นพลวัตร

2.1.2.1.1. ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันและสอดคล้องกับกระแส การเปลี่ยนแปลงของชาติและสังคมโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องรู้จักคิด รู้จักทำเป็น รู้จักแก้ปัญหาได

2.2. การเปลี่ยนแปลงผู้เรียน (The Changing Learner)

2.2.1. ผู้เรียนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการตื่นตัว กระฉับกระเฉง และค้นหาความหมาย

2.2.2. การเปลี่ยนแปลงมาสู่การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2.2.2.1. สิ่งสำคัญก็คือ ทักษะการคิดในระดับสูง (Higher-Order Thinking Skills)

2.3. กระบวนทัศน์ (Paradigm)

2.3.1. เพื่อที่จะนำมาใช้ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ไม่ได้มุ่งเพียงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้เท่านั้น แต่ยังมุ่งพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทย

2.4. แนวโน้มที่สำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.4.1. การก้าวข้ามการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสาระวิชาเป็นฐาน (Content Base)

2.4.2. การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาทางการศึกษาที่มี ความซับซ้อน (Complexity) และหลากหลาย (Diverse) ให้สามารถตอบสนองต่อ การจัดการเรียนรู้ของครูที่มีประสิทธิภาพ

3. เทคโนโลยีในด้านต่างๆ

3.1. เทคโนโลยีทางการทหาร (Military Technology)

3.2. เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology)

3.3. เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agricultural Technology)

3.4. เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)

3.4.1. หมายถึง เป็นกระบวนการที่มีการบูรณาการอย่างซับซ้อน เกี่ยวกับบุคคล กรรมวิธี แนวคิด เครื่องมือและองค์กร เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ปัญหา สร้าง ประยุกต์ใช้ ประเมิณและจัดการแก้ปัญหา

3.5. เทคโนโลยีการสอน (Instructional Technology)

3.5.1. หมายถึง ทฤษฏีและการปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การใช้ การจัดการ และการประเมิน ของกระบวนการและแหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้

3.6. เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.6.1. หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการ สารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูลการประมวล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล

3.7. นวัตกรรมการศึกษา

3.7.1. คือ การทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นความคิด การกระทำหรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้น โดยอาศัย หลักการทฤษฎี ที่ได้ผ่านการทดลองวิจัย จนเชื่อถือได

3.7.2. ลักษณะเด่นที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษา

3.7.2.1. 1. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนอาจใช้ของเก่าที่ใช้ ในอดีตแล้วน ามาปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

3.7.2.2. 2. มีการศึกษา ทดลอง โดยอาศัยหลักการ ทฤษฏีมาใช้อย่าง เป็นระบบ

3.7.2.3. 3. มีการพิสูจน์ด้วยการทดลองหรือวิจัย

3.7.2.4. 4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน

4. ความหมายของเทคโนโลยี

4.1. การนำแนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการ กระบวนการมาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆเพื่อปรับปรุงระบบงานนั้นๆ ให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น