วิเคราะห์สินเชื่อ

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิเคราะห์สินเชื่อ by Mind Map: วิเคราะห์สินเชื่อ

1. การวิเคราะห์ 5 C

1.1. C1 = คุณสมบัติขิงเจ้าของกิจการ

1.2. C2 = ความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ

1.3. C3 = เงินทุนของกิจการ

1.4. C4 = หลักประกันของกิจการ

1.5. C5 = สภาพทางเศรษฐกิจ

2. วิเคราะห์หลักการตลาด 4P

2.1. ( Product ) ผลิตภัณฑ์ = ผลิตภัณฑ์ต้องมีจุดเด่นและสวยงามหน้าสนใจ

2.2. ( Price ) ราคา = ราคาต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

2.3. 3. ( Place ) คือ สถานที่ต้องมีความเหมาะสมและต้องอยู่ในย่านที่เหมาะสมพอควร

2.4. 4.( Promotion ) การส่งเสริมตลาด คือ มีโปรโมชั่นในการขายเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า

3. วงจรธุกิจ

3.1. ต้นน้ำ คือ แหล่งผลิตวัตถุดิบ

3.2. กลางน้ำ คือ ผลิตและส่งออกสิ้นค้า

3.3. ปลายน้ำ คือ ค้าปลีกและขายให้คนทั่วไป

4. SWOT

4.1. จุดแข็ง คือจุดแข็งภายในของบริษัทในกาบริหารจัดการ

4.2. จุดอ่อน คือ ข้อด้อยของบริษัทหรือบกพร่องในการบริหารงาน

4.3. โอกาส คือ ความสามรถในการลงทุนของธุรกิจใหม่

4.4. อุปสรรค คือ การต่อรองของลูกค้าและคู่แข่งรายใหม่

5. Five Force

5.1. การแข่งขันระหว่างอุตสาหกรรม

5.2. อำนาจการต่อรองของคู่ค้า

5.3. อำนาจการต่อรองของลูกค้า

5.4. สินค้าทดแทน

5.5. คู่แข่งที่เข้ามาใหม่