Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ústní - ČJ by Mind Map: Ústní  - ČJ

1. Knihy

1.1. obsah

1.2. o autorovi

1.3. historický kontext

2. Teorie literatury

2.1. funkční styly

2.1.1. odborný

2.1.1.1. využíváme odbornou slovní zásobu

2.1.2. administrativní

2.1.2.1. převážně písemná forma

2.1.3. prostě sdělovací

2.1.3.1. může obsahovat informace ze všech oblastí, cílem je prezentovat určitá fakta

2.1.4. publicistický

2.1.4.1. útvary tohoto stylu najdeme nejčastěji ve hromadných sdělovacích prostředcích

2.1.5. umělecký

2.1.5.1. osobitost vyjádření a citové vyjádření. převažuje vypravování, charakteristika příp. úvaha. časté prolínání slohových postupů

2.2. slohové postupy

2.2.1. informační

2.2.1.1. nejjednodušší, podává nám fakta ve věcných souvislostech

2.2.2. vyprávěcí

2.2.2.1. vypráví děj, událost, nebo příběh

2.2.3. popisný

2.2.3.1. ppis buď vnějšíznaky objektu, děj, nebo pracovní postup

2.2.4. výkladový

2.2.4.1. vysvětlujeme podstatu jevu, jak vnější, tak i vnitřní znaky

2.2.5. úvahový

2.2.5.1. vlastní názory na problém, zamyšlení a částečné rozuzlení

2.2.6. charakterizační

2.2.6.1. snaha vystihnout vnitřní znaky osoby

2.3. slohové útvary

2.3.1. popis

2.3.2. charakteristika

2.3.3. popis pracovního postupu

2.3.4. výklad

2.3.5. úvaha

2.3.6. esej

2.3.7. vypravování

2.3.8. úřřední dopis

2.3.9. vypravování

2.3.10. životopis

2.3.11. reportáž

2.3.12. fejeton

3. literární druhy

3.1. lyrika

3.1.1. nemá děj, vyjadřuje pocity, názory a dojmy... je buď osobní, přírodní, meditativní nebo občanská

3.1.2. druhy

3.1.2.1. píseň

3.1.2.1.1. jeden z nejstarších lyrických žánrů - prostota vyjádření, rytmus, rým, pravidelné sloky a refrén

3.1.2.2. elegie

3.1.2.2.1. neboli žalozpěv - smutný, teskný charakter

3.1.2.3. óda

3.1.2.3.1. báseň většího rozsahu, OSLAVUJE např. boha, hrdinu, morální vlastnosti

3.1.2.4. epigram

3.1.2.4.1. drobná, satirická báseň, vyjadřuje úsudek o životním jevu

3.1.2.5. pásmo

3.1.2.5.1. moderní poezie, mnohovýznamovost a volné přiřazování veršů - každý verš má své drobné téma, ale tvoří dohromady jeden obraz

3.1.2.6. žalm

3.1.2.6.1. biblické, hymnické zpěvy, zabarveno nábožensky

3.1.2.7. sonet

3.1.2.7.1. 14 veršů rozdělených do 4 stronf, již v renesanční literatuře

3.1.2.8. lidová píseň

3.1.2.8.1. jednoduché, opakované, nevelký rozsah

3.1.2.9. epitaf

3.1.2.9.1. nápis na náhrobek

3.1.2.10. homiletika

3.1.2.10.1. výklady biblických textů ve formě kázání

3.1.2.11. dopis

3.1.2.11.1. výměna zpráv mezi lidmi

3.2. epika

3.2.1. fabulový, sižetový, zahrnuje výpravnou poezii, prózu, vyprávění příběhu, dějovost

3.2.2. druhy

3.2.2.1. velká

3.2.2.1.1. román

3.2.2.1.2. epos

3.2.2.1.3. legenda

3.2.2.1.4. báje

3.2.2.2. střední

3.2.2.2.1. příběh

3.2.2.2.2. novela

3.2.2.2.3. pověsti

3.2.2.2.4. pohádka

3.2.2.2.5. povídka

3.2.2.3. drobná

3.2.2.3.1. baka

3.2.2.3.2. anekdota

3.2.2.4. publicistika

3.2.2.4.1. reportáž

3.2.2.4.2. cestopis

3.2.2.4.3. fejeton

3.2.2.4.4. sloupek

3.2.2.4.5. zpráva

3.2.2.4.6. komentář

3.2.2.4.7. referát

3.2.2.4.8. recenze

3.2.2.4.9. interview

3.2.2.4.10. medailón

3.2.2.4.11. nekrolog

3.3. lyricko-epické

3.3.1. na pomezí mezi lyrikou a epikou, rozlišují se podle tématiky

3.3.2. druhy

3.3.2.1. balada

3.3.2.1.1. veršovaná skladba, tragický příběh, pochmurná, lyrika se upatňuje v líčení prostředí

3.3.2.2. romance

3.3.2.2.1. protiklad balady, vyjadřuje radostnější náladu, nemá tragický konec

3.3.2.3. epická píseň

3.3.2.4. poéma

3.4. drama

3.4.1. fabulový, sižetový, děj se posunuje díky dialogu/monologu

3.4.2. druhy

3.4.2.1. tragédie

3.4.2.1.1. nejvýznamnější dram. žánr, zakládá se na tragickém pojetí

3.4.2.2. komedie

3.4.2.2.1. veselohra - humorné pojetí

3.4.2.3. činohra

3.4.2.3.1. jde o charakter hrdinů, jsou charakterové či společenské

3.4.2.4. melodram

3.4.2.4.1. dramatická báseň, recitované slovo doprovázené hudbou

3.4.2.5. muzikál

3.4.2.5.1. divadelní představení spojené s hudbou, někdy i tancem

3.4.2.6. fraška

3.4.2.6.1. souvisí s náboženstvím a morálkou, směšování směšného a vážného

3.4.2.7. opera

3.4.2.7.1. spojen dramatický text s hudbou

3.4.2.8. opereta

3.4.2.8.1. střídá se mluvený a zpívaný text

3.4.2.9. recitál

3.4.2.9.1. program jedné osoby

3.4.2.10. komedie dell'arte

3.4.2.10.1. itálie od 16-18stol., masky a improvizace

3.4.2.11. absurdní drama

3.4.2.11.1. lidský život nemá smysl, hrdina předveden v situaci úzkosti, v modelové situaci

4. zdroje

4.1. literární druhy

4.1.1. http://www.truhla.cz/predmety/cestina/prezentace_literatura/TEORIE%20LITERATURY_Literarni_zanry.pdf

4.1.2. http://www.stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz/index.php?sekce=teorie-literatury

4.1.3. http://www.imaturita.cz/maturitni-otazky/cesky-jazyk/teorie-literatury/512/

4.2. knihy

4.2.1. http://www.snadnamaturita.cz/