ĐO LƯỜNG THU NHẬP QUỐC GIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐO LƯỜNG THU NHẬP QUỐC GIA by Mind Map: ĐO LƯỜNG THU NHẬP QUỐC GIA

1. Đo lường tổng sản phẩm quốc nội

1.1. Đo lường thu nhập và chi tiêu nền kinh tế

1.1.1. Tổng thu nhập=tổng chi tiêu

1.2. Tổng sản phẩm quốc nội

1.2.1. Là giá trị trường

1.2.2. Của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng

1.2.3. Được sản xuất trong phạm vi 1 quốc gia

1.2.4. Trong một khoảng thời gian nhất định

2. GDP danh nghĩa, GDP thực

2.1. GDP thực (rGDP)

2.1.1. Giá trị sản xuất hàng hóa và dịch vụ theo mức giá cố định của năm cơ sở

2.2. GDP danh nghĩa (nGDP)

2.2.1. Giá trị sản xuất hàng hóa và dịch vụ theo mức giá hiện hành

2.3. Chỉ số giảm phát GDP (GDPdef)

2.3.1. Chỉ số giảm phát GDP

2.3.1.1. Đo lường mức giá trong nền kinh tế

2.3.1.2. Công thức: GDPdef= rGDP/nGDP x 100

2.3.2. Tỉ lệ lạm phát

3. Thành phần GDP (Y)

3.1. Tiêu dùng (C)

3.1.1. Chi tiêu hộ gia đình

3.1.1.1. Hàng hóa

3.1.1.2. Dịch vụ

3.2. Đầu tư (I)

3.2.1. Hàng hóa sử dụng trong tương lai

3.3. Mua sắm chính phủ (G)

3.3.1. Chi tiêu chính phủ cho hàng hóa dịch vụ

3.4. Xuất khẩu ròng (NX)

3.4.1. Xuất khẩu-nhập khẩu

3.5. Công thức: Y= C + I + G + NX

4. Thước đo GDP

4.1. Là một thước đo tốt về phúc lợi kinh tế

4.1.1. Đo tổng thu nhập nền kinh tế

4.2. Không phải thước đo hoàn hảo về phúc lợi