Giải quyết vấn đề DÂN TỘC và TÔN GIÁO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Giải quyết vấn đề DÂN TỘC và TÔN GIÁO by Mind Map: Giải quyết vấn đề DÂN TỘC và TÔN GIÁO

1. Dân tộc

1.1. Khái niệm

1.1.1. Nghĩa thứ nhất: Tộc người

1.1.2. Nghĩa thứ hai: Quốc gia

1.2. Hai xu hướng phát triển: Có sự gắn bó chặt chẽ , hỗ trợ nhau trong tiến trình xây dựng CNXH

1.2.1. Tách ra để thành lập quốc gia độc lập

1.2.2. Liên hiệp các quốc gia

1.3. Nguyên tắc giải quyết: Gắn với cách mạng vô sản và Dựa trên cơ sở CMXHCN

1.3.1. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng

1.3.2. Các dân tộc được quyền tự quyết

1.3.3. Liên hiệp công nhận tất cả các dân tộc

2. Tôn giáo

2.1. Khái niệm

2.2. Nguyên nhân tốn tại

2.3. Nguyên tắc giải quyết