ТЕМПЕРАМЕНТ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ТЕМПЕРАМЕНТ by Mind Map: ТЕМПЕРАМЕНТ

1. Дефиниција 1: психичка особина која се немели на емоционалното реагирање на личноста, нејзината осетливост на емоц. дразби, јачина и брзина на реагирањето.

1.1. Дефиниција 2 според Кател: „Општи црти на личноста“

2. Компоненти:

2.1. - брзина на емоционалните реакции;

2.2. - јачина на емоции;

2.3. - траење на емоц. реакција;

2.4. - манифестирање на емоции;

2.5. - основна емоција.

3. Влијанија врз темпераментот:

3.1. -> карактеристики на нервниот систем;

3.2. -> улога на средината и воспитание;

3.3. -> конкретна активност и ситуација;

3.4. -> разни физички и физиолошки влијанија;

3.5. -> наследство.

4. Типологии на темпераментот:

4.1. ЕМПОДОКЛЕ

4.1.1. воздух

4.1.2. вода

4.1.3. оган

4.1.4. земја

4.2. ХИПОКРАТ

4.2.1. *хормони

4.2.1.1. - колеричен - жолчка (холе)

4.2.1.2. - сангвичен - крв (сангуис)

4.2.1.3. - меланхоличен - црна жолчка (мелание холе)

4.2.1.4. - флегматичен - слуз (флегма)

5. Видови темперамент:

5.1. 1) КОЛЕРИК

5.1.1. -силни, бурни реакции

5.1.2. -основна: ЛУТИНА

5.2. 2) САНГВИК

5.2.1. -брзи реакции

5.2.2. -основна: ВЕСЕЛО РАСПОЛОЖЕНИЕ

5.3. 3) МЕЛАНХОЛИК

5.3.1. -бавни реакции

5.3.2. -основна: ТАГА

5.4. 4) ФЛЕГМАТИК

5.4.1. -бавни, слаби реакции

5.4.2. -основна: РАМНОДУШНОСТ