PUDOKKAAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PUDOKKAAT by Mind Map: PUDOKKAAT

1. Tutkiva ja ryhmäoppiminen, socrait ... //Lukion työskentelyssä on siirrytty verkkopohjaisten yksilö- ja ryhmätyöskentelytyökalujen aikaan.//

1.1. Futurex: Osaamispaine ja muutos on ammattien ja työtehtävien sisällä, ei koulutuksessa. Puhutaan suorittamisen kulttuurista, josta olisi noustava oppimisen kulttuuriin. tämä ei kuitenkaan tapahdu ilman rakenteellisia muutoksia. Toisaalta osaamisen tason sijasta ongelmana on liian kapea osaamisen määrittely, mutta tämä menee ehkä liian kauas ... imago- ja brändiajattelu, elitistiytyminen ... Lukioteeeistä: "Suomessa ylikoulutetaan ihmisiä. Yleissivistävästä lukiosta tulee kansantaloudellisesti kannattamaton. Duaalimalli, jossa hankitaan sekä yleissivistävää koulutusta että ammatillista osaamista, on paljon järkevämpi malli." //HANNU KS SKYPE

1.2. SELITE: SOCRAIT– oppiminen on oppijan ympärille rakentuva henkilökohtaisen oppimisen verkkotyökalu, joka perustuu opittavaa sisältöä koskeviin valmiisiin tai itse rakennettaviin kysymyksiin ja niihin etsittäviin/pohdittaviin vastauksiin. Vastauksia ei anneta valmiina vaan niiden prosessoiminen on juuri oppimisen ydin. Kysymysten luomisen ja vastausten etsimisen avulla on mahdollista varmistaa, että oppija ei ole pelkästään muodollisesti istunut läpi kurssin tai kahlannut vaadittavan kirjallisuuden ja muun oppimateriaalin. SOCRAIT-työskentelyn avulla oppija sisäistää opittavan materiaalin. SOCRAIT-opettajan tai -tutorin tehtävä ei ole opettaa valmista tietoa eikä enää edes pelkästään ohjata oppijaa relevantin tiedon lähteille vaan auttaa häntä etsimään ja rakentamaan opittavaa tietoa koskevia sisältökysymyksiä ja vastauksia niihin. (ks. http://www.wfs.org/content/world-is-my-school)

2. "Tutkivassa oppimisessa työskentely kohdistuu tietoon ja ymmärrykseen liittyvien käsitteellisten ongelmien ratkaisemiseen, jotka ovat ankkuroitu oppilaiden aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin. Ongelmaa ei kyetä ratkaisemaan aikaisemman tiedon perusteella, vaan se vaatii uuden tiedon etsimistä eri tietolähteistä. Työskentely etenee asteittain syvenevänä prosessina, jossa huomion kohteena on vuoroin omat kysymykset ja selitykset sekä vuoroin tietolähteistä saatu tieto. Tutkivan oppimisen mallissa työskentely on yhteisöllistä. Oppilaat jakavat tietonsa ja asiantuntemuksensa toisilleen. Tästä yhdessä jaetusta tiedosta pyritään muodostamaan uusia vielä kehittyneempiä selityksiä. Yksittäisen oppilaan kannalta tutkivan oppimisen mallissa yhdistyy asiasisältöjen oppiminen ja tiedonrakentelutaitojen harjoittelu. Oppilailla on siis vastuu omasta oppimisestaan. Heidän tulisi osata arvioida mitä he osaavat ja eivät osaa, mitä tietoa he tarvitsevat ongelman ratkaisemiseen ja miten he lähestyvät ongelmaa." (ks. http://www.tutkiva.edu.hel.fi/tutkivaoppiminen.html )