การปกครองของไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การปกครองของไทย by Mind Map: การปกครองของไทย

1. รัตนโกสินทร์

1.1. ร.5 เลิกทาส

1.2. ร.6 ปรับปรุงการศึกษา

1.3. ร.7 เปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตย

1.4. การเมืองการปกครองหลังจาก 2475-2500

1.4.1. ยึดอำนาจการปกครอง 2476

1.4.2. กบฏบวรเดช

1.4.3. ร.7 ทรงประกาศสละราชสมบัติ

1.4.4. รัฐบาลพลเรือนครั้งแรก

1.4.5. การขึ้นเป็นนายกครั้งที่ 2 ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

1.5. การเมืองการปกครอง 2501-2521

1.5.1. จอมพลสฤษดิ์ก่อรัฐประหาร

1.5.2. 2519 เป็นยุคแห่งเสรีภาพ

1.6. การเมืองการปกครอง 2521-2557

1.6.1. ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ

1.6.2. ยุครัฐบาลซานตาครอส

1.6.3. ร.ส.ช. รัฐประหาร และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

1.6.4. รัฐบาลยุคหลังพฤษภาทมิฬ

1.6.5. การรัฐประหาร 2549

1.6.6. หลังการรัฐประหาร 2549

1.7. สถาบันการเมืองการปกครองของไทย

1.7.1. กษัตริย์

1.7.2. รัฐธรรมนูญ

1.7.3. สถาบันนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ

1.7.4. พรรคการเมือง

1.7.5. กลุ่มผลประโยชน์

1.8. เกิดรัฐประหาร 13 ครั้ง

1.9. เกิดการกบฏ 6 ครั้ง

1.10. พระยาพหลพลพยุหเสนา ยึดอำนาจ 1 ครั้ง

2. สมัยสุโขทัย

2.1. ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช

2.2. ปกครองแบบ"ปิตุราชา" (พ่อปกครองลูก)

2.3. กษัตริย์ทรงเป็นดังธรรมราชา

2.4. ธรรมะที่สำคัญของกษัตรย์

2.4.1. ทศพิธราชธรรม

2.4.2. จักวรรดิวัตร

2.5. กลุ่มคน

2.5.1. พ่อขุนกับพระราชวงศ์

2.5.2. พระ

2.5.3. ขุนนางที่เรียกว่า ลูกขุน

2.5.4. ไพร่หรือเสรีชนทั่วไป

2.6. แบ่งเขตการปกครอง

2.6.1. ราชนี

2.6.1.1. เมืองสุโขทัย เป็นศูนย์กลางการปกครอง

2.6.2. เมืองอุปราช

2.6.2.1. เมืองศรีสัชนาลัย

2.6.2.2. เมืองสองแคว

2.6.2.3. เมืองสระหลวง

2.6.2.4. เมืองกำแพงเพชร

2.6.3. เมืองพระยามหานคร

2.6.3.1. เมืองแพร่

2.6.3.2. เมืองแพรก

2.6.3.3. เมืองศรีเทพ

2.6.4. เมืองประเทศราช

2.6.4.1. เมืองนครศรีธรรมราช

2.6.4.2. เมืองทะวาย

2.6.4.3. เมืองเวียงจันทร์

2.7. ศิลปะที่สำคัญ

2.7.1. สถาปัตยกรรมทางศาสนา

3. สมัยอยุธยา

3.1. กษัตริย์

3.1.1. คือ สมมุติเทพ

3.1.2. เป็นแบบนายปกครองบ่าว

3.1.3. เป็นเทวราชามีฐานพิเศษเหนือมนุษย์

3.1.4. สามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตของผู้อยู่ใต้การปกครอง

3.2. การปกครองส่วนกลาง

3.2.1. จตุสดมภ์

3.2.1.1. เวียง

3.2.1.2. วัง

3.2.1.3. คลัง

3.2.1.4. นา

3.3. ระดับศักดินา

3.3.1. มีความยิ่งใหญ่

3.3.2. มีอิธิพลต่อการเมืองการปกครอง

3.4. ชนชั้น

3.4.1. กษัตริย์ พระราชวงศ์และขุนนางระดับสูง

3.4.2. ผู้ดี ผู้มีฐานะและขุนนาง

3.4.3. ไพร่