สารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สารสนเทศ by Mind Map: สารสนเทศ

1. 4. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System : EIS)

1.1. EIS ประเภท พิเศษ ที่ถูกพัฒนาสำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะช่วย ให้ ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้ระบบ สารสนเทศได้ง่าย ขึ้น โดยใช้เมาส์เลื่อนหรือจอภาพแบบ สัมผัส เพื่อเชื่อมโยงข่าวสารระหว่างกัน ทำให้ผู้ บริหารไม่ต้องจำคำสั่ง

1.2. ลักษณะเด่นของ EIS

1.2.1. 1. ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์สูง

1.2.2. 2. ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย

1.2.3. 3. มีความยืดหยุ่นสูง จะต้องสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร

1.2.4. 4. การใช้งาน ใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม

1.2.5. 5. การสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้บริหารระดับสูง ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน

1.2.6. 6. การสนับสนุนข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

1.2.7. 7. ผลลัพธ์ที่แสดง ตัวอักษร ตาราง ภาพและเสียง รวมทั้งระบบมัลติมีเดีย

1.2.8. 8. การใช้งานกราฟิกสูง จะใช้รูปแบบการนำเสนอต่าง ๆ

1.2.9. 9. ความเร็วในการตอบสนอง จะต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด

2. 5.ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Artificial Intelligence/Expert System : AI/ES)

2.1. ระบบที่ทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์กลายเป็นผู้ชำนาญการณ์ในสาขาใด สาขาหนึ่ง โดยได้รับ ความรู้จากมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ ให้คอมพิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์เหตุผล เพื่อตัดสินใจ ระบบคอมพิวเตอร์นี้ประกอบ ด้วย ฐานความรู้(Knowledge Base) และกฎข้อวินิจฉัย(Inference Rule) ซึ่งเป็น ความ สามารถเฉพาะที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถตัดสินใจได้เอง เช่น การวินิจฉัย ความผิดพลาดของรถจักรดีเซลไฟฟ้า โดยใช้คอมพิวเตอร์

2.2. ลักษณะเด่นของ AI/ES

2.2.1. 1.ป้องกันและรักษาความรู้ซึ่งอาจสูญหายไปขณะทำการเรียกข้อมูลหรือการยกเลิกการ ใช้ข้อมูล การใช้ข้อมูล ตลอดจนการสูญหาย เนื่องจากขาดการเก็บรักษาความรู้ อย่างเป็น ระบบ และเป็นระเบียบ แบบแผน

2.2.2. 2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ Expert System จะจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมสำหรับ นำไปใช้งาน และมักจะถูกพัฒนาให้สามารถตอบสนอง ต่อปัญหาในทันทีที่เกิดความต้อง การ

2.2.3. 3. การออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ Expert System มักจะคำนึงถึงการบันทึกความรู้ในแต่ ละสาขาให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ ระบบสามารถปฏิบัติงานแทน ผู้เชี่ยวชาญ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.4. 4. ระบบผู้เชี่ยวชาญ Expert System จะสามารถตัดสินปัญหาอย่างแน่นอ น เนื่องจาก ระบบถูกพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานโดยปราศ จากผล กระทบ ทางร่างกายและอารมณ์ที่ มีอยู่ในตัวมนุษย์เช่น ความเครียด ความเจ็บ ป่วย เป็นต้น

2.2.5. 5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ Expert System เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยเฉพาะ องค์การสมัยใหม่ ( Modern Organization ) ที่ต้องการ สร้าง ความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การวิเคราะห์และวางแผนการตลาด การลดต้นทุน การเพิ่มการผลิตภาพ เป็นต้น

3. 6. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System: OAS)

3.1. ระบบที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ดังเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรืองานทั่วไปที่ใช้ในองค์กร ดังเช่นการส่งจดหมาย การพิมพ์เอกสารการประชุม การพิมพ์รายงาน การจัดตารางเวลา การคำนวณบัญชี เป็นต้น

3.2. องค์ประกอบสำคัญ

3.2.1. 1. Networking System คือ ระบบข่ายงานที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างกันทั่วองค์กร

3.2.2. 2. Electronic Data Interchange คือ การสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกน โดยอาศัยสัญญาณข้อมูลข่าวสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบข่ายงาน

3.2.3. 3. Internet Working (Internet) คือ การรวมตัวกันของระบบข่ายงาน ที่กระจายอยู่ทั่วโลกจนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่

3.2.4. 4. Paperless System คือ ระบบที่ไม่ใช้กระดาษ เช่น Electronic Funds Transfer (EFT) เป็นระบบการโอนเงินอัตโนมัติของธนาคารโลก

4. 1. ระบบการประมวลผลทางธุรกิจ (Transaction Processing System : TPS)

4.1. ระบบการประมวลผล เป็นการประมวลผลแบบวันต่อวัน เช่น การรับ-จ่ายบิล ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบการรับ-จ่าย สินค้า เป็นต้น ใช้งานในระดับ ผู้ปฏิบัติการ ระบบนี้ เป็นระบบสารสนเทศลำดับแรกที่ได้รับการพัฒนาให้ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์

4.2. ลักษณะเด่นของ TPS : ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สิ่งที่ องค์กรจะได้รับเมื่อใช้ระบบนี้ คือ ลดจำนวนพนักงาน องค์กรจะมีการบริการ ที่สะดวกรวดเร็ว ลูกค้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

5. 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS)

5.1. ระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้ บริหารที่ต้องการการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ให้ประโยชน์มากกว่าการ ช่วยงานแบบวันต่อวัน ประกอบไปด้วยโปรแกรมต่าง ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อขยายขอบเขตความสามารถของธุรกิจ

5.2. ลักษณะเด่นของ MIS

5.2.1. 1. สนับสนุนการทำงานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บ ข้อมูลรายวัน

5.2.2. 2. ช่วย ให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ ข้อมูลที่เป็นโครง สร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ

5.2.3. 3. ความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่ เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร

5.2.4. 4. ต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูล และจำกัดการ ใช้งานของบุคคลเฉพาะผู้ที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น

6. 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS)

6.1. ระบบที่ทำหน้าที่จัดเตรียม สารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งเพื่อช่วย ในการตัดสินใจที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า เช่น การตัดสิน ใจเกี่ยวกับการรวม บริษัทและการหาบริษัทร่วม การขยายโรงงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่

6.2. ลักษณะเด่นของ DSS

6.2.1. 1. ช่วย ผู้บริหารในกระบวนการการตัดสิน

6.2.2. 2. ถูกออกแบบมาให้สามารถเรียกใช้ทั้งข้อมูลแบบ กึ่งโครงสร้างและแบบไม่มี โครงสร้าง

6.2.3. 3. สามารถสนับสนุนผู้ตัดสินใจได้ในทุกระดับ แต่จะเน้น ที่ระดับวางแผนบริหาร และวางแผนยุทธศาสตร์

6.2.4. 4. มีรูปแบบการใช้งานอเนกประสงค์ มีความ สามารถในการจำลองสถานการณ์ และ มีเครื่องมือในการ วิเคราะห์สำหรับช่วยเหลือผู้ทำการตัดสินใจ