อุตสาหกรรมอาหาร กับ เทคโนโลยีสะอาด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อุตสาหกรรมอาหาร กับ เทคโนโลยีสะอาด by Mind Map: อุตสาหกรรมอาหาร กับ เทคโนโลยีสะอาด

1. - ใช้อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ (conveyor) ที่เหมาะสมในการผลิตอาหาร เพื่อลดพลังงานในการขนส่ง ขนถ่ายอาหาร

2. ประโยชน์จากนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

2.1. ลดอันตรายในอาหาร เพิ่มความปลอดภัยทางอาหาร

2.2. ของเสียจากการผลิต และประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจัดการของเสีย

2.3. ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เพราะใช้วัตถุดิบ น้อย ลง แต่ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น

2.4. เพิ่มผลการผลิต และเพิ่มคุณภาพอาหาร

2.5. ประหยัดพลังงาน

2.6. ลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุ

2.7. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทำให้ภาพพจน์ขององค์กรดีขึ้น

2.8. เป็นไปตามกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการ

2.9. นำไปสู่มาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในวงการค้า ในโลกปัจจุบัน

3. 2.2การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology Improvement) โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการ กลไกในกระบวนการผลิต หรือปรับปรุงอุปกรณ์ในสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการ สูญเสีย

3.1. - ปรับปรุงการดำเนินการผลิต เพื่อลดปริมาณ น้ำล้าง น้ำทิ้ง เช่น ในอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง อาจหาวิธีการประหยัดน้ำเพื่อการละลายปลาทูน่า ก่อนเข้ากระบวนการผลิต การหาการนำประโยชน์จากน้ำทิ้ง จากการนึ่งปลา เป็นต้น

3.2. - ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารให้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเครื่องจักรที่ต้องใช้พลังงานสูงเช่น เครื่องระเหย (evaporator) เครื่องอบแห้ง (drier) หม้อฆ่าเชื้อ (retort) เครื่องแช่เยือกแข็ง (freezer) เครื่องทอด

3.3. - ปรับ ตำแหน่งการวางอุปกรณ์ หรือระบบท่อไอน้ำ เข้าสู่ เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการสูญเสีย

4. 3 การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Operational Improvement)

5. 1 การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ (Product Reformulation)

6. 2 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต (Process Chang)

6.1. 2.1 การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ (Input Material Change) เป็นการเลือกใช้วัตถุดิบที่สะอาด มีการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก