Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ANDRAGOGIKA ZDROWIA by Mind Map: ANDRAGOGIKA ZDROWIA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ANDRAGOGIKA ZDROWIA

Przedmiotem jej zainteresowania jest oświata zdrowotna, czyli przekazywanie wiedzy o zdrowiu, działalności na rzecz wspierania  oraz kształtowania postaw wobec zdrowia.

Cele

Ochrona zdrowia i zapobieganie jego uszkodzeniom

Dbanie o higienę osobistą,  pracy, wypoczynku, nabycie umiejętności związanych z zachowaniem bezpieczeństwa.

Doskonalenie zdrowia

Doskonalenie zdrowia przez hartowanie fizyczne i psychiczne.

Wdrażanie się do ratowania zdrowia

-> nauka pierwszej pomocy; -> pomoc w naglych wypadkach; ->korzystanie ze służby zdrowia; ->korzystanie z leczenia farmaceutycznego.

Ukształtowanie odpowiedniego stosunku do chorego

Ukształtowanie postawy taktu, chęci przyjaźni i pomocy choremu.

Organizacje zajmujące się wychowaniem do zdrowia

Szkoły zdrowia

Kursy BHP

Książki i czasopisma o zdrowiu

Akcje antyalkoholowe, antynikotynowe

Sympozja i narady

Dni zdrowia

Imprezy sportowo-turystyczne

Audycje, programy TV, plakaty o tematyce zdrowotnej

Konkursy czystości zakładów pracy

Etapy w ochronie zdrowia

Medycyna naprawcza

Profilaktyka

Medycyna pozytywna

Zmierza ona do zabezpieczenia i odzyskania zdrowia poprzez działania wychowawcze.

Oświata zdrowia

Całość pracy pedagogicznej mobilizującej społeczeństwo do działań na rzecz zdrowia.

Placówki służby zdrowia, organizacje i stowarzyszenia społeczne realizujące wychowanie dorosłych do zdrowia

Polski Czerwony Krzyż

Społeczny Komitet Antyalkoholowy

Towarzystwo Turystyki

Ochotnicze straże pożarne

Instytucje oświaty dorosłych

teatry, kluby.

Państwowa Inspekcja Pracy

Chroniąca ludzi przed niebezpiecznymi warunkami pracy.

Osoby związane z andragogiką zdrowia

Prof. Maciej Demel

Zajmuje się teorią sportu i klutury fizycznej. Zaproponowal nauke pedagogiczno-medyczna.

Prof. Kasprzak

Zajmuje się zagadnieniami higieny szkolnej i pracy.

Hanna Waltendowa

Szefowa Państwowego Instytutu Higieny w Warszawie