Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANDRAGOGIKA by Mind Map: ANDRAGOGIKA

1. ZADANIA I CELE:

1.1. bada, opisuje i analizuje cele, treści, systemy, formy, metody wychowania i kształcenia dorosłych

1.2. bada uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, kulturalne i cywilizacyjne oraz biologiczne rozwoju człowieka dorosłego

1.3. umożliwia zrozumienie procesu przekształcania potencjału jednostki w realną zdolność do sprawnego funkcjonowania we wszystkich rolach społecznych

1.4. odpowiada na pytania jakim może być człowiek dorosły, jaki poziom rozwoju i sprawności może osiągnąć, gdy stworzy mu się optymalne warunki edukacyjne, a on sam podejmie procesu autokreacyjne

2. CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE:

2.1. A. Niesiołowski

2.2. H. Radlińska

2.3. R. Wroczyński

2.4. A. Kamiński

2.5. F. Urbańczyk

2.6. A. Uziembło

3. NAUCZYCIEL W ANDRAGOGICE:

3.1. N. animator

3.2. N. doradca

3.3. N. ekspert

3.4. N. informator

3.5. N. leseferysta

3.6. N. opiekun

3.7. N. konsultant

4. DZIEŁA MYŚLI ANDRAGOGICZNEJ:

4.1. Sokrates - "Dialogi"

4.2. Platon - "Rzeczypospolita"

4.3. Tomasz More - "Utopia"

4.4. Campanell – "Państwo Słońca"

4.5. Jan Amos Komeński - "Wszechoświecienie"

4.6. Gerard Winstanley - "Prawo wolności"

4.7. Andrzej Niesiołowski - "Formy i metody pracy oświatowej"

4.8. Helena Radlińska - "Oświata dorosłych"

4.9. Adam Uziembło - "Andragogika"

5. Mikołaj Gogol: "Wychowanie zaczyna się w chwili, gdy nam się zdaje, że już się zakończyło".

6. DEFINICJA:

6.1. młoda dyscyplina naukowa, która wyrosła z nauk humanistycznych i pojawiła się około II poł. XXw. i posiada własną strukturę. Zajmuje się procesami kształcenia, wychowania, samokształcenia oraz samowychowywania ludzi dorosłych.

7. POCHODZENIA SŁOWA:

7.1. ANDROS - mężczyzna, mąż, człowiek dorosły EGO - czas. prowadzę

8. STRUKTURA:

8.1. 1. Dydaktyka, kształcenie dorosłych.

8.2. 2.Teoria wychowania dorosłych.

8.3. 3. Historia wychowania i myśli andragogicznej.

8.4. 4. Andragogiki szczegółowe:

8.4.1. A. porównawcza

8.4.2. A. rewalidacyjna

8.4.3. A. turystyki

8.4.4. A. czasu wolnego

8.4.5. A. wojskowa

8.4.6. A. szkolnictwa wyższego

8.4.7. A. wychowania seksualnego

8.4.8. A. pracy

8.4.9. A. szkolna

8.4.10. A. zdrowia

9. PREKURSORZY:

9.1. A. Kapp

9.2. J. F. Herbart