Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ANDRAGOGIKA by Mind Map: ANDRAGOGIKA
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

ANDRAGOGIKA

DEFINICJA:

młoda dyscyplina naukowa, która wyrosła z nauk humanistycznych i pojawiła się około II poł. XXw. i posiada własną strukturę. Zajmuje się procesami kształcenia, wychowania, samokształcenia oraz samowychowywania ludzi dorosłych.

ZADANIA I CELE:

bada, opisuje i analizuje cele, treści, systemy, formy, metody wychowania i kształcenia dorosłych

bada uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, kulturalne i cywilizacyjne oraz biologiczne rozwoju człowieka dorosłego

umożliwia zrozumienie procesu przekształcania potencjału jednostki w realną zdolność do sprawnego funkcjonowania we wszystkich rolach społecznych

odpowiada na pytania jakim może być człowiek dorosły, jaki poziom rozwoju i sprawności może osiągnąć, gdy stworzy mu się optymalne warunki edukacyjne, a on sam podejmie procesu autokreacyjne

POCHODZENIA SŁOWA:

ANDROS - mężczyzna, mąż, człowiek dorosły EGO - czas. prowadzę

STRUKTURA:

1. Dydaktyka, kształcenie dorosłych.

2.Teoria wychowania dorosłych.

3. Historia wychowania i myśli andragogicznej.

4. Andragogiki szczegółowe:

A. porównawcza

A. rewalidacyjna

A. turystyki

A. czasu wolnego

A. wojskowa

A. szkolnictwa wyższego

A. wychowania seksualnego

A. pracy

A. szkolna

A. zdrowia

PREKURSORZY:

A. Kapp

J. F. Herbart

CZOŁOWI PRZEDSTAWICIELE:

A. Niesiołowski

H. Radlińska

R. Wroczyński

A. Kamiński

F. Urbańczyk

A. Uziembło

NAUCZYCIEL W ANDRAGOGICE:

N. animator

N. doradca

N. ekspert

N. informator

N. leseferysta

N. opiekun

N. konsultant

DZIEŁA MYŚLI ANDRAGOGICZNEJ:

Sokrates - "Dialogi"

Platon - "Rzeczypospolita"

Tomasz More - "Utopia"

Campanell – "Państwo Słońca"

Jan Amos Komeński - "Wszechoświecienie"

Gerard Winstanley - "Prawo wolności"

Andrzej Niesiołowski - "Formy i metody pracy oświatowej"

Helena Radlińska - "Oświata dorosłych"

Adam Uziembło - "Andragogika"

Mikołaj Gogol: "Wychowanie zaczyna się w chwili, gdy nam się zdaje, że już się zakończyło".