Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

RODZINA by Mind Map: RODZINA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

RODZINA

DEFINICJA:

Rodzina to mała grupa społeczna szczególnego rodzaju, charakteryzująca się silnymi więzami emocjonalnymi i formalnymi istniejącymi pomiędzy jej członkami. Opiera się ona na dwóch rodzajach więzi małżeństwie i pokrewieństwie. Mówimy o niej również jak o grupie pierwotnej, ponieważ należymy do niej od momentu narodzin aż do śmierci, bez względu na to czy tego chcemy czy nie. Rodzina jest także grupą formalną mającą określoną prawnie strukturę, cele i normy w ramach, których funkcjonuje w społeczeństwie.

RODZAJE:

Rodzina nuklearna

oznacza, że tworzą ją dwa pokolenia tj. rodzice i dzieci. Z czasem usamodzielnione dzieci pozostawiają rodziców samych, co stwarza poważne problemy socjalne - opieki nad ludźmi starszymi. Dlatego też szybko rozwija się geriatria - dziedzina medycyny zajmującej się osobami w podeszłym wieku. W społeczeństwach Europy i Ameryki Północnej pojęcie rodziny nuklearnej jest coraz bardziej powszechne.

Rodzina wielopokoleniowa

jest rodziną tradycyjną obejmującą kilka pokoleń. Występuje najczęściej w społeczeństwach słabo rozwiniętych.

TYPY:

Rodzina mała

składa się z pary małżeńskiej i niepełnoletnich dzieci. Natomiast kontakty osobowe z krewnymi są ograniczone do najbliższych członków rodziny.

Rodzina duża

zawiera się w niej kilka pokoleń krewnych żyjących we wspólnym gospodarstwie. Są one przynajmniej trzy pokoleniowe, a krewni w jej ramach są połączeni wspólnotą majątkową.

Rodzina duża zmodyfikowana

jest to wielopokoleniowa, bliska sobie grupa rodzinna, nie mieszkająca jednak we wspólnym gospodarstwie.

SOCJOLOGICZNE UJĘCIE TYPÓW RODZINY:

Monogamiczne

zawierające dwoje małżonków;

Poligamiczne

zawierające np. jednego mężczyzna wiele kobiet (poligynia) lub jedną kobietę wielu mężczyzn (poliandria). Związki wielu kobiet i wielu mężczyzn nazywamy multilateralizmem;

Endogamiczne

oboje małżonków pochodzi z jednej zbiorowości;

Egzogamiczne

małżonkowie pochodzą z różnych zbiorowości;

Patriarchalne

w rodzinie dominuje mężczyzna;

Matriarchalne

w rodzinie dominuje kobieta;

Egalitarne

nie ma dominacji kobiety ani mężczyzny jest za to równy podział pracy

Patrylinearne

dziedziczenie nazwiska i majątku występuje po ojcu;

Matrylinearna

dziedziczenie nazwiska i majątku następuje po matce;

FUNKCJE RODZINY:

funkcja prokreacyjna

pozwala na zaspokojenie emocjonalno-rodzicielskich potrzeb współmałżonków oraz na biologiczne przetrwanie społeczeństwa

funkcja seksualna

jest społecznie akceptowaną formą współżycia płciowego

funkcja ekonomiczna

na zagwarantowanie bezpieczeństwa materialnego rodzinie, w jej skład wchodzą następujące podfunkcje: produkcyjna, zarobkowa, gospodarcza i usługowo - konsumpcyjna;

funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca

polega na zabezpieczeniu środków niezbędnych do życia oraz sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnymi lub chorymi członkami rodziny;

funkcja socjalizacyjna

jest realizowana w dwóch wymiarach: jako przygotowanie dzieci do samodzielnego życia i pełnienia ról społecznych oraz jako wzajemne dostosowanie swoich zachowań i cech osobowości przez współmałżonków;

funkcja stratyfikacyjna

polega na nadawaniu przez rodzinę pozycji społecznej swoich członków (ma istotne znaczenie szczególnie w społeczeństwach kastowych, takich jak np. w Indiach);

funkcja rekreacyjna

polega na zaspokojeniu potrzeb odpoczynku, relaksu, rozrywki;

funkcja emocjonalna

polega na zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych;

funkcja kulturowa

przekazywanie dzieciom dziedzictwa kulturowego poprzez zapoznawanie ich z dziełami sztuki, literatury, zabytkami i innymi cennymi reliktami przeszłości;