Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RODZINA by Mind Map: RODZINA

1. RODZAJE:

1.1. Rodzina nuklearna

1.2. Rodzina wielopokoleniowa

2. SOCJOLOGICZNE UJĘCIE TYPÓW RODZINY:

2.1. Monogamiczne

2.2. Poligamiczne

2.3. Endogamiczne

2.4. Egzogamiczne

2.5. Patriarchalne

2.6. Matriarchalne

2.7. Egalitarne

2.8. Patrylinearne

2.9. Matrylinearna

3. DEFINICJA:

3.1. Rodzina to mała grupa społeczna szczególnego rodzaju, charakteryzująca się silnymi więzami emocjonalnymi i formalnymi istniejącymi pomiędzy jej członkami. Opiera się ona na dwóch rodzajach więzi małżeństwie i pokrewieństwie. Mówimy o niej również jak o grupie pierwotnej, ponieważ należymy do niej od momentu narodzin aż do śmierci, bez względu na to czy tego chcemy czy nie. Rodzina jest także grupą formalną mającą określoną prawnie strukturę, cele i normy w ramach, których funkcjonuje w społeczeństwie.

4. TYPY:

4.1. Rodzina mała

4.2. Rodzina duża

4.3. Rodzina duża zmodyfikowana

5. FUNKCJE RODZINY:

5.1. funkcja prokreacyjna

5.2. funkcja seksualna

5.3. funkcja ekonomiczna

5.4. funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca

5.5. funkcja socjalizacyjna

5.6. funkcja stratyfikacyjna

5.7. funkcja rekreacyjna

5.8. funkcja emocjonalna

5.9. funkcja kulturowa