เทคโนโลยีสะอาด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสะอาด by Mind Map: เทคโนโลยีสะอาด

1. ขั้นตอนที่ 5

2. โครงการขยะรีไซเคิล

3. ขั้นตอนที่ 1

4. แยกขยะให้เป็นประเภท

5. 1.1 ขยะรีไซเคิล

6. 1.2 ขยะทั่วไป

7. ขั้นตอนที่ 2

8. 2.1 นำขวดน้ำพลาสติกมาทำความสะอาด

9. 2.2 นำมาตัดเป็นภาชนะไว้ปลูกพืชผักสวนครัว

10. 2.3 ขวดน้ำพลาสติกที่เหลือ นำไปขายเพื่อสร้างรายได้

11. ขั้นตอนที่ 3

12. 3.1 จัดทำป้ายรณรงค์การจัดการขยะ

13. ขั้นตอนที่ 4

14. 4.1 นำวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

15. 5.1 บูรณาการศึกษาให้นักเรียนสนใจในการทำขยะรีไซเคิล

16. ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

17. ทำให้โรงเรียนเรียนสะอาด

18. ทำให้รู้จักการนำกลับมาใช้ใหม่