เทคโนโลยีสะอาด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสะอาด by Mind Map: เทคโนโลยีสะอาด

1. ขั้นตอนที่ 5

2. โครงการขยะรีไซเคิล

3. ขั้นตอนที่ 3

4. ขั้นตอนที่ 4

5. 4.1 นำวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

6. 5.1 บูรณาการศึกษาให้นักเรียนสนใจในการทำขยะรีไซเคิล

7. ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

8. ทำให้โรงเรียนเรียนสะอาด

9. ทำให้รู้จักการนำกลับมาใช้ใหม่

10. ขั้นตอนที่ 1

11. แยกขยะให้เป็นประเภท

12. 1.1 ขยะรีไซเคิล

13. 1.2 ขยะทั่วไป

14. ขั้นตอนที่ 2

15. 2.1 นำขวดน้ำพลาสติกมาทำความสะอาด

16. 2.2 นำมาตัดเป็นภาชนะไว้ปลูกพืชผักสวนครัว

17. 2.3 ขวดน้ำพลาสติกที่เหลือ นำไปขายเพื่อสร้างรายได้

18. 3.1 จัดทำป้ายรณรงค์การจัดการขยะ