เทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

1.1. วงรอบการทำงานของคำสั่ง

1.1.1. (fetch) รับข้อมูล

1.1.2. (decode) ถอดรหัส

1.1.3. (execute) การทำงาน

1.1.4. (store) การเก็บ

1.2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1.2.1. (input unit) หน่วยรับข้อมูล

1.2.2. (central Processing unit : CPU) หน่วยประมวลผลกลาง

1.2.3. ( memory unit ) หน่วยความจำ

1.2.4. ( output unit ) หน่วยส่งออก

1.2.5. ( storage unit ) หน่วยเก็บข้อมูล

1.3. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1.3.1. input

1.3.2. proscess

1.3.2.1. (ALU) หน่วยคำนวนตรรกะ

1.3.2.2. ( Control unit ) หน่วยควบคุม

1.3.3. memoty

1.3.3.1. non volatile memory

1.3.3.1.1. Read Only Memory: ROM

1.3.3.2. volatile memory

1.3.3.2.1. Random Access Memory : RAM

1.3.4. output

1.3.5. storage unit

1.3.5.1. หน่วยความจำหลัก

1.3.5.2. หน่วยความจำสำรอง

1.4. รายละเอียดคอมพิวเตอร์

1.4.1. CPU socker

1.4.2. FSB : Front Side Bus

1.4.2.1. ระบบบัสบนเมนบอร์ด

1.4.3. DVD

1.4.3.1. Digital Versatile Disc: DVD

1.4.3.2. Single-sided single Layer: DVD5

1.4.3.2.1. ความจุ 4.7 Gb

1.4.3.3. Single-sided dual Layer: DVD9

1.4.3.3.1. ความจุ 8.5 GB

1.4.3.4. double-sided single Layer: DV10

1.4.3.4.1. ความจุ 9.4 GB

1.4.4. Moniter

1.4.4.1. CRT (Cathode Ray Tube Monitor)

1.4.4.2. LCD (Liquid Crystal Display)

1.4.4.3. LED (Light Emitting Diod)

2. ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

2.1. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสาร

2.1.1. ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ

2.1.1.1. (data) ข้อมูล/ข่าวสาร

2.1.1.2. (sender) ผู้ส่ง

2.1.1.3. (receiver) ผู้รับ

2.1.1.4. (transmission) สื่อกลาง

2.1.1.5. Protocol

2.2. สัญญาณที่มช้ในระบบการสื่อสาร

2.2.1. แบ่งได้ 2 รูปแบบ

2.2.1.1. (analog signal) สัญญาณแอนะล็อก

2.2.1.1.1. มีรูปแบบสัญญาณเป็น แอมพลิจูล (amplitude)

2.2.1.2. (digital signal) สัญญานดิจิทัล

2.2.1.2.1. มีรูปแบบสัญญาณ ดิสครีต (discrete)

2.3. การถ่ายโอนข้อมูล

2.3.1. แบ่งได้ 2 รูปแบบ

2.3.1.1. รูปแบบขนาน

2.3.1.1.1. เป็นการส่งข้อมูลในรูปแบบที่ละหลายๆ บิต พร้อมกัน 1 บิต ต่อ 1 เส้น หรือากกว่านั้น

2.3.1.2. รูปแบบอนุกรม

2.3.1.2.1. เป็นการแปลงข้อมูลจากแบบขนาดเป็น อนุกรมก่อน แล้วส่งข้อมูลในช่องทาง เดียว เสร็จแล้วถึงแปงลกลับ

2.4. รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล

2.4.1. แบ่งได้ 3 รูปแบบ

2.4.1.1. (simplex transmission) การสือสารแบบทางเดียว

2.4.1.1.1. เช่น วิทยุ,โทรทัศน์

2.4.1.2. (half duplex transmission) การสื่อสารแบบครึ่งอัตรา

2.4.1.2.1. เช่น วิทยุสื่อสาร

2.4.1.3. (full duplex transmission) การสื่อสารแบบเต็มอัตรา

2.4.1.3.1. เช่น โทรศัพท์

2.5. สื่อกลางในการสื่อสาร

2.5.1. แบ่งได้ 2 ประเภท

2.5.1.1. สื่อกลางแบบใช้สาย

2.5.1.1.1. (twisted pair cable) สายคู่บิดเกลียว

2.5.1.1.2. (coaxial cable) สายโคแอกซ์

2.5.1.1.3. (fiber optic cable) สายไฟเบอร์ออปติก

2.5.1.2. สื่อกลางแบบไม่ใช้สาย

2.5.1.2.1. (Infrared : IR) อินฟราเรด

2.5.1.2.2. (Microwave) ไม่โครเวฟ

2.5.1.2.3. (Radio wave) คลื่นวิทยุ

2.5.1.2.4. (satellite) ดาวเทียม

2.6. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.6.1. แบ่งได้ 4 รูปแบบ

2.6.1.1. เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ แพน (Personal Area Network : PAN)

2.6.1.2. เครือข่ายเฉพาะที่ หรือ (Local Area Network : LAN)

2.6.1.3. ครือข่ายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network : MAN)

2.6.1.4. เครือข่ายวงกว้าง หรือแวน (Wide Area Network : WAN)

2.6.2. ลักษณะของเครือข่าย

2.6.2.1. Client - server

2.6.2.2. Peer - to Peer : P2P

2.6.3. รูปร่างเครือข่าย

2.6.3.1. แบ่งเป็น 4 รูปแบบ

2.6.3.1.1. bus topology

2.6.3.1.2. ring topology

2.6.3.1.3. star topology

2.6.3.1.4. mesh topology

2.6.4. Protocol : โพรโทคอล

2.6.4.1. ประกอบด้วย

2.6.4.1.1. TCP : Transmission Control Protocol

2.6.4.1.2. IP : Internet Protocol

2.6.5. อุปกรณ์การสือสาร

2.6.5.1. modem โมเดม

2.6.5.1.1. dial-up modem

2.6.5.1.2. digital modem

2.6.5.2. LAN card

2.6.5.3. HUB

2.6.5.4. Switch

2.6.5.5. อุปกรณ์จัดหาเส้นทาง : Router

2.6.5.6. wireless access point

3. อินเทอร์เน็ต

3.1. โครงสร้าง

3.1.1. LAN

3.1.2. MAN

3.1.3. WAN

3.2. ศัพท์น่ารู้

3.2.1. W3C

3.2.1.1. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลมาตราฐานอินเทอร์เน็ต

3.2.2. internet backbone

3.2.2.1. เส้นทางหลักในการรับส่งข้อมูล

3.2.3. IPS

3.2.3.1. ผู้ให้บริการอินเทรอ์เน็ต

3.2.4. IP Address

3.2.4.1. หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในการติดต่อ

3.2.5. Domain Name

3.2.5.1. แปลจากตัวเลข IP Address

3.2.5.1.1. .edu

3.2.5.1.2. .com

3.2.5.1.3. .gov

3.2.5.1.4. .mil

3.2.5.1.5. .net

3.2.5.1.6. .org

3.2.5.1.7. .th

3.3. WWW

3.3.1. Web pang

3.3.1.1. หน้าหนังสือ

3.3.2. Web site

3.3.2.1. หนังสือทั้งเล่ม

3.3.3. Web server

3.3.3.1. ตู้หนังสือ

3.3.4. web Host

3.3.4.1. ผู้ใช้บริการพื้นที่

3.4. วิวัฒนาการWeb

3.4.1. 1.0

3.4.1.1. ดูได้อย่างเดียว

3.4.2. 2.0

3.4.2.1. สามารถเข้าถึงเว็บได้ส่วนหนึ่ง

3.4.3. 3.0

3.4.3.1. สามารถค้าหาข้อมูลได้

3.4.4. 4.0

3.4.4.1. มาความฉลาดใช้ระบบ AI

3.5. โปรแกรมที่ไม่พึ่งประสงค์

3.5.1. virus

3.5.1.1. โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญ

3.5.2. worm

3.5.2.1. แปลงคัดลอกข้อมูล

3.5.3. trojan

3.5.3.1. แฝงเข้ามาสราเงความเสียหาย

3.5.4. spyware

3.5.4.1. ขโมยข้อมูล

3.5.5. adware

3.5.5.1. โฆษนา หรือ popup

3.5.6. spam

3.5.6.1. ข้อความขยะ

4. องค์ประกอบเทศโนโลยีสารสนเทศ

4.1. แบ่งได้ 2 องค์ประกอบ

4.1.1. ฮาร์แวร์

4.1.2. ซอฟต์แวร์

4.1.2.1. ระบบ

4.1.2.1.1. ปฎิบัติการ

4.1.2.1.2. อรรถประโยชน์

4.1.2.1.3. ไดร์ฟเวอร์

4.1.2.1.4. แปลภาษา

4.1.2.2. ประยุกต์

5. ความหมาย

5.1. เทคโนโลยี

5.1.1. การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุต์ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อนใช้ในการแก้ปัญหา

5.2. สารสนเทศ

5.2.1. ผลลัพธืที่เกิดจากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีรับบ

5.3. การนำความรู็ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการสารสนเทศอย่ามีระบบ

6. ข้อมูล สารสนเทศ

6.1. แบ่งย่อยเป็น 5 เรี่อง

6.1.1. ข้อมูล(data)หมายถึง

6.1.1.1. สิ่งที่บันทึกไว้ เช่น ตัวเลข เหตุการณ์ รูปภาพ เป็นต้น

6.1.2. สารสนเทศ(information)

6.1.2.1. ผลลัพจากการนำข้อมูลมาประมวลทำให้เกิดความรู้

6.1.2.1.1. ความรู้(knowledge)

6.1.3. ลักษณะของข้อมูลที่ดี

6.1.3.1. ความถูกต้อง

6.1.3.2. ความสมบูรณ์

6.1.3.3. ความสอดคล้อง

6.1.4. การจัดเก็บ

6.1.4.1. เก็บอย่างมีประสิทธิภาพ

6.1.4.2. ตอบสนองต่อความต้องการ

6.1.4.3. จำกัดสิทธืในการเข้าถึง

6.1.4.4. ลำดับชั้นของข้อมูล

6.1.4.4.1. เขตข้อมูล(field)

6.1.4.4.2. ระเบียน (record)

6.1.4.4.3. ตาราง (table)

6.1.4.4.4. ฐานข้อมูล(database)

6.1.5. ทรัพสินทางปัญญา

6.1.5.1. ลิขสิทธิ์ (Copyright)

6.1.5.2. เครื่องหมายการค้า (trademark)

6.1.5.3. สิทธิ์บัตร (patent)

6.1.5.4. CreativeCommens:CC

6.1.5.4.1. CC BY

6.1.5.4.2. CC BY SA

6.1.5.4.3. CC BY NC

6.1.5.4.4. CC BY ND