Kryteria podczas przeprowadzania badań jakościowych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kryteria podczas przeprowadzania badań jakościowych by Mind Map: Kryteria podczas przeprowadzania  badań jakościowych

1. Trafność

1.1. Za trafność – uznaję prawdę: rozumianą jako zakres, w którym wyjaśnienie rzeczywiście odzwierciedla zjawisko społeczne, do którego się odwołuje (Hammersley) Ostatecznie, wszelkie metody gromadzenia danych podlegają analizie „jakościowej” o tyle, o ile sama analiza stanowi interpretację, przez co staje się selektywnym wyjaśnieniem.

2. Rzetelność

2.1. Rzetelność odnosi się do stopnia zgodności, w którym przypadki są przypisywane tej samej kategorii przez wielu obserwatorów lub przez jednego obserwatora w różnorakich okolicznościach (wg Hammersleya)

3. Wiarygodność

3.1. Jeśli badania jakościowe mają podlegać ocenie pod względem ich wkładu w tworzenie wiedzy, to powinniśmy sformułować jednoznaczne, krytyczne pytania odnoszące się do każdego elementu badania. Pytania te powinny być nie mniej krytyczne i gruntowne niż te, które formułujemy w odniesieniu do wyników badań ilościowych.