มาตราตัวสะกด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มาตราตัวสะกด by Mind Map: มาตราตัวสะกด

1. แม่เกย

1.1. ใบเตย

1.2. ลูกเขย

2. แม่กบ

2.1. ตบ

2.2. ซบ

3. แม่กด

3.1. มด

3.2. บด

4. แม่กน

4.1. ชน

4.2. บน

5. แม่กง

5.1. ป่าดง

5.2. ตกลง