BÀI 1 VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÀI 1 VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC by Mind Map: BÀI 1 VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC

1. ĐẶC TRƯNG

1.1. Quyền lực chính trị đặc biệt

1.1.1. Quân đội

1.1.2. Nhà tù

1.1.3. Cảnh sát

1.2. Quản lí dân cư theo sự phân chia lãnh thổ

1.3. Có chủ quyền quốc gia

1.4. Ban hành và quản lí XH = pháp luật

1.4.1. Đưa con người vào khuôn khổ

1.5. Thu thuế bắt buộc

2. KHÁI NIỆM

2.1. Là tổ chức có quyền lực chính trị đặc biệt, có quyền lực cao nhất trong lãnh thổ quốc gia

2.2. Ban hành và quản lí xã hội bằng pháp luật

2.3. Bộ máy nhà nước duy trì bằng nguồn thuế đóng góp từ xã hội

3. HÌNH THỨC

3.1. Cách thức tổ chức nhà nước

3.2. Phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước

4. NGUỒN GỐC

4.1. HỌC THUYẾT PHI MAC-XIT

4.1.1. THUYẾT THẦN QUYỀN

4.1.1.1. QUÂN QUYỀN

4.1.1.2. GIÁO QUYỀN

4.1.1.3. DÂN QUYỀN

4.1.2. THUYẾT KHẾ ƯỚC XH

4.2. QUAN ĐIỂM MAC-LÊ NIN

4.2.1. Điều kiện để nhà nước xuất hiện

4.2.1.1. Xã hội phải hình thành sự tư hữu

4.2.1.2. Xã hội hình thành giai cấp, nảy sinh mâu thuẫn đến mức độ không thể điều hòa được

4.2.2. Nhà nước KHÔNG tồn tại bất biến

4.3. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH THEO MAC- LÊ NIN

4.3.1. Chế độ CXNT chưa có thặng dư

4.3.2. Sau một thời gian, CXNT tan rã, nhà nước hình thành

5. BẢN CHẤT

5.1. TÍNH GIAI CẤP

5.2. TÍNH XH

5.2.1. Có nghĩa vụ bảo đảm lợi ích chung của xã hội