Việt Nam và các Tổ chức Quốc tế

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Việt Nam và các Tổ chức Quốc tế by Mind Map: Việt Nam và các Tổ chức Quốc tế

1. Tuy đã gia nhập Tổ chức Thương mại lớn nhất thế giới WTO nhưng Việt Nam Vẫn tham gia các tổ chức thương mại nhỏ hơn là vì:

1.1. Chịu =))

2. Việt Nam là thành viên của 63 tổ chức quốc tế lớn trên thế giới (ASEAN, ASEM, APEC, WTO...)

3. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

3.1. Sơ lược về WTO

3.1.1. Được thành lập vào 1-1-1995

3.1.2. Là tổ chức thương mại lớn nhất thế giới gồm 164 thành viên (2016).

3.1.3. Mục đích quan trọng của WTO là hỗ trợ cho sự trao đổi suôn sẻ, tự do, công bằng và có thể dự đoaán trước thương mại thế giới.

3.2. Việt Nam với WTO

3.2.1. Lý do gia nhập

3.2.1.1. Nhằm hội nhập nền kinh tế quốc gia vào nền kinh tế toàn cầu.

3.2.1.2. 1995 Việt Nam nộp đơn gia nhập WTO vào tháng 1 năm 2005, và trở thành thành viên chính thức thứ 150 vào 1-1-2007.

3.2.2. Cơ hội

3.2.2.1. Về kinh tế và Nhà nước

3.2.2.1.1. Gia nhập WTO sẽ có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

3.2.2.1.2. Tham gia WTO sẽ nâng cao khả năng tiếp cận những công nghệ tiên tiến, những thị trường tài chính hàng đầu, tiếp thụ và vận dụng cho chiến lược phát triển

3.2.2.2. Tham gia WTO, vị thế của Việt Nam sẽ được nâng cao trong các mối quan hệ quốc tế; tạo nên thế và lực mới, sánh ngang hàng với các quốc gia thành viên của WTO trong việc biểu quyết những vấn đề liên quan đến WTO, đặc biệt trong quá trình giải quyết những vấn đề tranh chấp trong kinh doanh thương mại quốc tế.

3.2.2.3. Cá nhân và Doanh Nghiệp

3.2.2.3.1. Góp phần cải thiện mức sống của người dân.

3.2.2.3.2. Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế có điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục và chi phí khi tiếp cận thị trường thế giới trong hoạt động xuất nhập khẩu.

3.2.2.3.3. Khả năng thâm nhập thị trường sẽ thuận lợi hơn.

3.2.2.3.4. Tác phẩm, sáng chế, thương hiệu, kiểu dáng của sản phẩm Việt Nam được thừa nhận và được bảo hộ trên thị trường trong và ngoài nước.

3.2.3. Gia nhập WTO là cơ hội để Chính phủ có thể xem xét những chính sách kinh tế, các cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Ðây là cơ hội để Chính phủ hoàn thiện các chính sách kinh tế, tham khảo và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, đồng thời tuân thủ quy chế WTO sẽ giảm bớt hiện tượng tham nhũng, hối lộ trong hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước

4. Các tổ chức Quốc tế khác