PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT Là 1 nhóm các phương pháp hóa học, vật lý và hóa lý đi từ một hỗn hợp phức...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT Là 1 nhóm các phương pháp hóa học, vật lý và hóa lý đi từ một hỗn hợp phức tạp dẫn đến hỗn hợp đơn giản và từ đơn giản tách riêng từng chất. by Mind Map: PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT Là 1 nhóm các phương pháp hóa học, vật lý và hóa lý đi từ một hỗn hợp phức tạp dẫn đến hỗn hợp đơn giản và từ đơn giản tách riêng từng chất.

1. PHƯƠNG PHÁP CHIẾT (Trích ly)

1.1. Chiết Lỏng - Lỏng

1.1.1. 1 số thông số sử dụng trong chiết lỏng

1.1.1.1. Hệ số phân bổ K

1.1.1.2. Hệ số phân bổ biểu kiến Kd ( hệ số phân chia D)

1.1.1.3. Hiệu suất chiết ( độ chiết hay hệ số chiết)

1.1.2. Các kỹ thuật chiết Lỏng - Lỏng

1.1.2.1. Chiết đơn ( chiết 1 lần)

1.1.2.2. Chiết lặp ( chiết nhiều lần)

1.1.2.3. Chiết ngược dòng

1.1.3. Vài ứng dụng của PP chiết Lỏng - Lỏng

1.1.3.1. Chiết bằng dung môi hữu cơ

1.1.3.2. Chiết bằng cách tạo phức Chelat

1.1.3.3. Chiết sau khi tạo cặp ion

1.2. Chiết Lỏng - Rắn

1.3. Chiết pha Rắn SPE

1.3.1. Phân loại pha rắn

1.3.1.1. Pha liên kết

1.3.1.2. Pha không liên kết

1.3.1.3. Pha trao đổi ion

1.3.2. Cơ chế lưu giữ rửa giải khi chiết qua 1 pha rắn

1.3.2.1. Chiết bằng cột chứa pha đảo

1.3.2.2. Chiết bằng cột chứa pha thuận

1.3.2.3. Chứa bằng cột chứa nhựa trao đổi ion

1.3.3. Ứng dụng của chiết pha rắn

1.3.3.1. Chọn pha rắn

1.3.3.2. Quy trình chiết

1.4. So sánh Ưu Khuyết điểm của chất lỏng - lỏng và chất pha rắn

1.4.1. Ưu điểm

1.4.2. Khuyết điểm

2. PHƯƠNG PHÁP TÁCH

2.1. Tách hỗn hợp không đồng nhất

2.1.1. Lọc

2.1.1.1. Chất liệu dùng để lọc

2.1.1.2. Kỹ thuật lọc

2.1.2. Ly tâm

2.1.3. Lắng đãi

2.1.4. Chọn lọc cơ chế

2.2. Tách hỗn hợp đồng nhất

2.2.1. Phương pháp chia cắt pha

2.2.1.1. PP thẩm thấu ( Osmose)

2.2.1.2. PP thẩm tích ( Thẩm phân)

2.2.1.3. PP sắc ký

2.2.2. Phương pháp chuyển pha

2.2.3. Phương pháp biến đổi trạng thái