การบังคับชำระหนี้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การบังคับชำระหนี้ by Mind Map: การบังคับชำระหนี้

1. หนี้ที่บังคับไม่ได้

1.1. หนี้ที่ขาดกำลังบังคับ

1.1.1. หนี้ที่ขาดอายุความ

1.1.2. หนี้ที่ขาดหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด

1.1.3. หนี้ตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคม

1.1.4. หนี้การพนัน

1.1.5. หนี้ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

1.2. หนี้ที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย

2. การบังคับชำระหนี้ตามความประสงค์แห่งหนี้

2.1. การบังคับชำระหนี้ไม่บังคับเอากับเนื้อกับตัวของลูกหนี้ แต่จะบังคับเอาจากทรัพย์สินเท่านั้น

2.1.1. การบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง

2.1.1.1. 1.กรณีเป็นหนี้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

2.1.1.2. 2. หนี้ส่งมอบทรัพย์สิน

2.1.2. การให้บุคคลภายนอกชำระหนี้แทน

2.1.3. การให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

2.1.4. กรณีวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้งดเว้นกระทำการ

2.1.5. ไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหาย

3. การบังคับเอาค่าสินไหมทดแทน

3.1. ลักษณะของการเรียกค่าสินไหมทดแทน

3.1.1. การเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นส่วนหนึ่งจองการชำระหนี้

3.1.2. การเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนการชำระหนี้ 1. เมื่อบังคับชำระหนี้ไม่ได้ เพราะสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้ 2. เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ และโดยเหตุผิดนัดการชำระหนี้กลายเป็น อันไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ 3. เมื่อการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยที่ลูกหนี้จะค้องรับผิดชอบ

3.2. เงื่อนไขในการเรียกค่าินไหมทดแทน

3.2.1. ไม่มีการชำระหนี้

3.2.2. มีพฤติการณ์ที่โทษลูกหนี้ได้

3.2.3. เจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหาย

3.2.4. ต้องไม่มีสัญญาตัดสิทธิ

3.3. ค่าสินไหมทดแทนที่จะเรียกได้

3.3.1. แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับความเสียหาย 1. เงื่อนไข หรือทฤษฎีความเท่ากันแห่งเหตุ 2. ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม

3.4. ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้เสียหายมีส่วนผิด

3.4.1. อธิบายความผิดของฝ่ายผู้ต้องเสียหายว่าเพียงแต่ละเลยไม่เตือน ลูกหนี้ให้รู้ถึงอันตรายหรือไม่ปัดป้องบรรเทาความเสียหายก็ถือว่ามีความผิด

3.5. ค่าสินไหมทดแทนกรณีเป็นหนี้เงิน

3.5.1. ดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ย ห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนระหว่างผิดนัด

3.5.2. การเรียกค่าเสียหายอื่น การพิสูจน์ค่าเสียหาย

3.6. ค่าสินไหมทดแทนกรณีวัตถุเสื่อมเสียไประหว่างผิดนัด

3.7. ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายไทย 1. ค่าเสียหายปกติ 2. ค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ 3. ค่าเสียหายที่ศาลไม่ให้ 4. ค่าเสียหายทางจิตใจ

3.8. ค่าเสียหายที่กำหนดกันไว้ล่วงหน้า

4. งานที่2 นาย สิทธิชาติ โคตรสมบัติ 58012310092 ระบบปกติ sec.1 no:B6