Sự bùng nổ Dân số thế giới

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sự bùng nổ Dân số thế giới by Mind Map: Sự bùng nổ Dân số thế giới

1. Giới thiệu vấn đề

1.1. Định nghĩa

1.1.1. Overpopulation - Wikipedia

1.2. Nhận định chung

1.2.1. www.unfpa.org/world-population-trends

2. Phân tích vấn đề

2.1. Thực trạng

2.1.1. Dân số hiện nay

2.1.1.1. http://www.worldometers.info/world-population/

2.1.2. Tốc độ gia tăng dân số

2.1.2.1. World Population Clock: 7.6 Billion People (2017) - Worldometers

2.1.3. Tình hình các nước số tốc độ dân số cao

2.1.3.1. World faces population explosion in poor countries

2.2. Nguyên nhân

2.2.1. Khách quan

2.2.1.1. Nhu cầu lao động

2.2.1.2. Chính phủ tác động

2.2.2. Chủ quan

2.2.2.1. Ý thức xã hội

2.2.2.2. Nhu cầu duy trì nòi giống

2.3. Tác dụng

2.3.1. Tác động đến tự nhiên

2.3.1.1. Môi trường

2.3.1.1.1. https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=1419&menu=35

2.3.1.2. Tài nguyên thiên nhiên

2.3.1.2.1. Home .:. Sustainable Development Knowledge Platform

2.3.2. Tác động xã hội

2.3.2.1. Tích cực

2.3.2.1.1. Kinh tế

2.3.2.1.2. Nguồn lao động

2.3.2.1.3. Khả năng phát triên xã hội

2.3.2.2. Tiêu cực

2.3.2.2.1. Đói nghèo

2.3.2.2.2. Dịch bệnh

2.3.2.2.3. Tệ nạn xã hội

2.3.2.2.4. Thất nghiệp

2.3.2.2.5. Kinh tế kém phát triển

2.4. Biện pháp hiện nay

2.4.1. Kế hoạch hóa gia đình

2.4.1.1. World population trends | UNFPA - United Nations Population Fund

2.4.2. Công tác tuyên truyền

2.4.3. Chất lượng chăm sóc con người

3. Tổng kết vấn đề

3.1. Biện pháp hiệu quả

3.1.1. Overpopulation Causes, Effects & Solutions | Renewable Resources Co

3.2. Nhận định chú trọng công tác tuyên truyền

3.2.1. Data | UNFPA - United Nations Population Fund