Chương trình đào tạo nhân viên

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương trình đào tạo nhân viên by Mind Map: Chương trình đào tạo nhân viên

1. Đội ngũ Customer Care

1.1. Quy định, quy chế công ty

1.2. Kiến thức sản phẩm

1.3. Kỹ năng giao tiếp

1.4. Kỹ năng vượt qua sự từ chối

1.5. Kỹ năng phát triển quan hệ KH

2. Đội ngũ Marketing và phát triển thị trường

2.1. Quy định, quy chế công ty

2.2. Kiến thức sản phẩm

2.3. Kỹ năng giao tiếp

2.4. Kỹ năng đàm phán

2.5. Kỹ năng vượt qua sự từ chối

2.6. Phát triển quan hệ đối tác

2.7. Kỹ năng triển khai chương trình hợp tác

2.8. Phát triển kênh bán hàng điện tử

3. Đội ngũ Sale

3.1. Quy định, quy chế công ty

3.1.1. Nội quy lao động

3.1.2. Quy chế hoạt động

3.1.3. Quy định về an toàn và vệ sinh trong lao động

3.1.4. Chính sách phát triển kinh doanh

3.2. Kỹ năng tiếp cận KH

3.2.1. Tiếp cận KH qua điện thoại

3.2.2. Tiếp cận KH trực tiếp

3.3. Kiến thức sản phẩm

3.3.1. Các bước thực hiện của sản phẩm

3.3.2. Sản phẩm gì

3.3.3. Tác dụng của sản phẩm

3.3.4. Lợi ích sản phẩm đem lại

3.4. Kỹ năng giao tiếp

3.4.1. Truyền đạt thông tin

3.4.2. Chất lượng thông tin

3.4.3. Thái độ trong quá trình giao tiếp

3.5. Kỹ năng thuyết phục

3.5.1. Thái độ đối với KH

3.5.2. Năm bắt nhu cầu Kh

3.5.3. Trình bày kiến thức sản phẩm

3.5.4. Lợi ích mà KH đạt được

3.6. Kỹ năng xử lý phản đối của KH

3.6.1. Nắm bắt rõ kiến thức sản phẩm

3.6.2. Năm bắt rõ những vấn đề phát sinh của sản phẩm đó

3.6.3. Đứng về phía khách hàng để đảm bảo lợi ích của KH hài hòa với lợi ích của Công ty

3.6.4. Nêu rõ các đặc tính lợi ích đem lại cho KH

3.7. Kỹ năng trình bày

3.7.1. Ghi nhớ các đặc tính sản phẩm

3.7.2. Lợi ích cụ thể với KH và các ví dụ minh họa

3.7.3. Trình bày ngắn gọn, xúc tích

3.8. Kỹ năng đàm phán và kết thúc vấn đề

3.8.1. Xác định lòng tin của KH để nhận được quyết định cụ thể

3.8.2. Các cam kết và đảm bảo thực hiện đúng cam kết

3.8.3. Đề xuất về chi phí gắn liên với lợi ích đạt được

3.9. Kỹ năng quản lý thời gian

3.10. Kỹ năng quản lý quan hệ KH

3.10.1. Thăm hỏi KH định kỳ

3.10.2. Gặp gỡ KH và đề nghị giới thiệu KH

3.10.3. Các hoạt động Mạng xã hội

3.10.4. Định vị KH để phát triển bán sản phẩm và KH mới

4. Đội ngũ kỹ thuật viên

4.1. Quy định, quy chế công ty

4.2. Kỹ năng giao tiếp

4.3. Kiến thức sản phẩm

4.4. Kỹ năng trình bày

4.5. Kỹ năng quản trị rủi ro trong tác nghiệp