บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม by Mind Map: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ อาคาร 11 ชั้น 11 (บางเขน) 02 558 6888 02 579 1111 ต่อ 3003-4 Fax : 02 561 1721

1.1. การบริหารคณะ

1.1.1. วบจ.

1.1.1.1. ผู้บริหาร (5 คน)

1.1.1.1.1. รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น (คณบดี) [email protected] / ext. 3005

1.1.1.1.2. รองศาสตราจารย์ สมทรง สีตลายัน (รองคณบดี) [email protected] / ext. 3041

1.1.1.1.3. ดร.ณัฐพันธ์ เผ่าพันธ์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ) [email protected] / ext. 3019

1.1.1.1.4. ดร.อุทัย เมืองแสน (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ) [email protected] / ext. 3039

1.1.1.1.5. นางสาวสวลี แนบนวล (ผู้ช่วยผู้จัดการ) (สา) [email protected] / ext. 3055 (อ้างถึง คส.มศป.753-2560 ตั้งแต่ 1 พ.ย. 60)

1.1.1.2. เจ้าหน้าที่ (10 คน)

1.1.1.2.1. ดูแลงานส่วนกลาง (4 คน)

1.1.1.2.2. ดูแลงานหลักสูตร (6 คน)

1.1.2. ศูนย์วิทยบริการ ext. 2293

1.1.2.1. ผู้บริหาร (2 คน)

1.1.2.1.1. ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา (ผู้อำนวยการ) [email protected]

1.1.2.1.2. นายชานนท์ สุราภา (ผู้จัดการ) (โอ๊ด) [email protected]

1.1.2.2. เจ้าหน้าที่ (3 คน)

1.1.2.2.1. นางสาวนริศรา โหรดากุล (พี่ทราย) [email protected]

1.1.2.2.2. นางสาววีนัส เชื้อเมืองพาน (ใหม่) [email protected]

1.1.2.2.3. นางสาวเหมือนฝัน เฉลิมวัฒน์ (ดรีม) [email protected]

1.1.2.3. เจ้าหน้าที่งานพิเศษ (1 คน)

1.1.2.3.1. นางสาวสุภาพร ศรีฤกษ์ (เก่ง) [email protected] (เจ้าหน้าที่ สำนักงานการคลัง)

1.1.3. การเปิดสอน

1.1.3.1. ผศ.ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (ผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] / ext. 3039

1.1.3.2. ระยะเวลาศึกษา

1.1.3.2.1. 1 ปี (3 ภาคการศึกษา)

1.1.3.3. สาขาที่เปิดสอน

1.1.3.3.1. สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1.1.3.4. เวลาในการศึกษา

1.1.3.4.1. ภาคเสาร์-อาทิตย์

1.1.3.5. จำนวน 36 หน่วยกิต

1.1.3.5.1. แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)

1.1.3.5.2. แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

1.2. ปริญญาโท

1.2.1. M.B.A. Master of Business Administration หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

1.2.1.1. ผู้บริหารหลักสูตร

1.2.1.1.1. รศ.ดร.วิชิต อู้อ้น (ผู้อำนวยการหลักสูตร ภาคปกติ) [email protected] / ext. 3005

1.2.1.2. เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

1.2.1.2.1. นางสาวพีรดา ผลเพิ่ม (จอย) [email protected] / ext. 3014

1.2.1.3. คณาจารย์

1.2.1.3.1. อาจารย์ประจำ

1.2.1.3.2. อาจาย์พิเศษ

1.2.1.4. การเปิดสอน

1.2.1.4.1. ระยะเวลาศึกษา

1.2.1.4.2. สาขาที่เปิดสอน

1.2.1.4.3. เวลาในการศึกษา

1.2.1.4.4. จำนวน 39 หน่วยกิต

1.2.2. M.M. Master of Management หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

1.2.2.1. ผู้บริหารหลักสูตร

1.2.2.2. เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

1.2.2.2.1. นางสาวสุพรรณี คำมา (เยาว์) [email protected] / ext. 3016

1.2.2.3. คณาจารย์

1.2.2.3.1. อาจารย์ประจำ

1.2.2.3.2. อาจาย์พิเศษ

1.2.2.4. การเปิดสอน

1.2.2.4.1. ระยะเวลาศึกษา

1.2.2.4.2. สาขาที่เปิดสอน

1.2.2.4.3. จำนวน 36 หน่วยกิต

1.2.3. M.S.HRM Master of Science หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1.2.3.1. ผู้บริหารหลักสูตร

1.2.3.2. เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

1.2.3.2.1. อาจารย์สุรี พฤกษ์ทวีศักดิ์ (เลขานุการหลักสูตร) [email protected] / ext. 3037

1.2.3.2.2. ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน (ผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] / ext. 3039

1.2.3.3. คณาจารย์

1.2.3.3.1. อาจารย์ประจำ

1.2.3.3.2. อาจาย์พิเศษ

1.2.4. M.Ed. Master of Education หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1.2.4.1. ผู้บริหารหลักสูตร

1.2.4.1.1. ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช (ผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] / ext. 1155, 3051

1.2.4.2. คณาจารย์

1.2.4.2.1. อาจารย์ประจำ

1.2.4.2.2. อาจาย์พิเศษ

1.2.4.3. การเปิดสอน

1.2.4.3.1. ระยะเวลาศึกษา

1.2.4.3.2. จำนวน 36 หน่วยกิต

1.2.5. M.P.A. Master of Public Administration หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1.2.5.1. ผู้บริหารหลักสูตร

1.2.5.1.1. รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล (ผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] / ext. 3046

1.2.5.1.2. ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ (ผู้ช่ว่ยผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] / ext. 2374

1.2.5.1.3. รองศาสตราจารย์ สมทรง สีตลายัน ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต [email protected] / ext. 3041

1.2.5.2. คณาจารย์

1.2.5.2.1. อาจารย์ประจำ

1.2.5.2.2. อาจาย์พิเศษ

1.2.5.3. การเปิดสอน

1.2.5.3.1. ระยะเวลาศึกษา

1.2.5.3.2. จำนวน 36 หน่วยกิต

1.3. ปริญญาเอก

1.3.1. D.B.A Doctor of Business Administration หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

1.3.1.1. รศ.ดร.วิชิต อู้อ้น (รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] / ext. 3005

1.3.1.1.1. รศ.ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] / ext. 3034

1.3.1.2. อาจารย์ประจำ

1.3.1.2.1. ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา [email protected]

1.3.2. Ph.D.E.A. Doctor of Philosophy Program (Educational Administration) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1.3.2.1. ผศ.ดร.สุบิน ยุระรัช (ผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] / ext. 1155, 3051

1.3.2.2. อาจารย์ประจำ

1.3.2.2.1. ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ [email protected] / ext. 1198

1.3.2.2.2. ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย [email protected] / ext. 3049

1.3.3. Ph.D.P.A. Doctor of Philosophy (Public Administration) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1.3.3.1. รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล (ผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] / ext. 3046

1.3.3.2. ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ (ผู้ช่ว่ยผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] / ext. 2374

1.3.3.3. รองศาสตราจารย์ สมทรง สีตลายัน ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต [email protected] / ext. 3041

2. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาคาร 9 ชั้น 10 (บางเขน) บางเขน 02 579 1111 ต่อ 1518 ชลบุรี 038 146 123 ขอนแก่น 043 224 111

2.1. การบริหารคณะ

2.1.1. ผู้บริหาร

2.1.1.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี (คณบดี) [email protected]

2.1.1.2. อาจารย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ (ผูู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ) [email protected]

2.1.1.3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิน ศรีวะรมย์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) [email protected]

2.1.1.4. นางสาวศิริพร ศิลประดิษฐ์ (ผู้จัดการคณะ) [email protected]

2.1.2. เจ้าหน้าที่

2.1.2.1. นางสาวรุ่งนภา ไทยเจริญ [email protected]

2.1.2.2. นางสาวนิยดา พยุงดี [email protected]

2.2. ปริญญาโท

2.2.1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

2.2.1.1. ผู้บริหารหลักสุตร

2.2.1.1.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี (คณบดี) [email protected]

2.3. ปริญญาเอก

2.3.1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

2.3.1.1. ผู้บริหารหลักสุตร

2.3.1.1.1. อาจารย์สุวัฒน์ จรรยาพูน (ผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected]

3. คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 8 (บางเขน) 02 558 6888 02 579 1111 ต่อ 2335

3.1. การบริหารคณะ

3.1.1. ผู้บริหารหลักสูตร

3.1.1.1. อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ คณบดี

3.1.1.2. ผศ.วรรณี งามขจรกุลกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.1.1.3. อาจารย์ประพาฬรัตน์ อ่ำประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.1.1.4. คุณพรพรรณ แย้มมีศรี ผู้จัดการคณะ

3.1.2. เจ้าหน้าที่

3.1.2.1. คุณสุรกฤษณ์ เนาวกิติเวทย์

3.1.2.2. คุณกฤติกานต์ แทนสวัสดิ์

3.2. ปริญญาโท

3.2.1. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

3.2.1.1. ผู้บริหารหลักสุตร

3.2.1.1.1. ดร. ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ (ผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] / 089-898-9779

3.2.1.2. อาจารย์ประจำ

3.2.1.2.1. ผศ.ดร. กาญจนา มีศิลปวิกกัย [email protected] ext. 2027

3.2.1.3. เลขานุการหลักสูตร

3.2.1.3.1. นางสาวผุสดี กลิ่นเกษร [email protected] / ext. 3033

3.2.1.4. การเปิดสอน

3.2.1.4.1. ระยะเวลาศึกษา

3.2.1.4.2. จำนวน 36 หน่วยกิต

4. คณะบัญชี อาคาร 9 ชั้น 10 (บางเขน) 02 558 6888 02 579 1111 ต่อ 2374, 2375

4.1. การบริหารคณะ

4.1.1. ผู้บริหารหลักสูตร

4.1.1.1. ผศ.ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดี

4.1.1.2. อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

4.1.1.3. อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

4.1.1.4. นายเฉลิมชัย แสงสุข (ผู้จัดการคณะ) [email protected] ext. 2374, 2375

4.1.2. เจ้าหน้าที่

4.1.2.1. คุณเมตตา ศิริทัพ [email protected] ext. 2374

4.1.2.2. คุณอัมพรทิพย์ ช่วยเกิด [email protected] ext. 2374

4.1.2.3. คุณวันทนา โฆษกิจจาวุฒิ [email protected] ext. 2374 ,2375

4.2. ปริญญาโท

4.2.1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

4.2.1.1. ผู้บริหารหลักสุตร

4.2.1.1.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ (รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] ext. 2376

4.2.1.2. อาจารย์ประจำ

4.2.1.2.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี เครือรัฐติกาล [email protected] ext. 2374

4.2.1.2.2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาราวัน เพชรเจริญ [email protected] ext. 2374

4.2.1.2.3. ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ [email protected] ext. 2374

4.2.1.2.4. อาจารย์รมิดา คงเขตวณิช [email protected] ext. 2374

4.2.1.2.5. ดร.สุรีย์ โบษกรนัฏ

4.2.1.2.6. ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล

4.3. ปริญญาเอก

4.3.1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

4.3.1.1. ผู้บริหารหลักสุตร

4.3.1.1.1. ดร.มนตรี ช่วยชู (ผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] ext. 2374

4.3.1.1.2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร) [email protected] ext. 2374

4.3.1.2. อาจารย์ประจำ

4.3.1.2.1. ดร.สุรีย์ โบษกรนัฏ

4.3.1.2.2. ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล

4.3.1.2.3. ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 4 (บางเขน) 02 558 6888 02 579 1111 ต่อ 2147, 2157

5.1. การบริหารคณะ

5.1.1. ผู้บริหารหลักสูตร

5.1.1.1. ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดี

5.1.1.2. ผศ.ดร.นิมิต บุญภิรมย์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

5.1.1.3. ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

5.1.1.4. ผศ.ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ และอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

5.1.1.5. รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

5.1.1.6. คุณธันยนันท์ วงษ์สนธิ์ ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะ

5.1.2. เจ้าหน้าที่

5.1.2.1. คุณลักษณา สาคร

5.1.2.2. คุณรุจาภา บัวใหญ่

5.2. ปริญญาโท

5.2.1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

5.2.2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5.2.3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

5.3. ปริญญาเอก

5.3.1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 8 (บางเขน) 02 558 6888 02 579 1111 ต่อ 2195

6.1. การบริหารคณะ

6.1.1. ผู้บริหารหลักสูตร

6.1.1.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี (คณบดี) [email protected] ext. 2199

6.1.1.2. คุณวลีพร จิตรพงษ์ (หัวหน้างานฝึกอบรม) [email protected] ext. 2194

6.1.2. เจ้าหน้าที่

6.1.2.1. คุณเจนจีรา บูรพามงคลชัย [email protected] ext. 2195

6.1.2.2. คุณมะลิวัลย์ วิลัย [email protected] ext. 2195

6.1.2.3. คุณอัญชลี บัวเมืองเก่า [email protected] ext. 2195

6.2. ปริญญาโท

6.2.1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.2.1.1. ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร [email protected] ext. 2198

6.2.1.2. ผศ.ดร. ปราลี มณีรัตน์ [email protected] ext. 2215

6.2.1.3. ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ [email protected] ext. 2193

6.2.1.4. ผศ.ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย [email protected] ext. 2196

6.2.1.5. ดร.สุรชัย ทองแก้ว [email protected] ext. 2665

6.2.1.6. ผศ.ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล [email protected] ext. 2206

6.2.1.7. ผศ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ [email protected] ext. 2194

6.3. ปริญญาเอก

6.3.1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.3.1.1. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตร [email protected] ext. 3035

6.3.1.2. รศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ [email protected]

6.3.1.3. ดร.พิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ [email protected]