Etika Perniagaan

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Etika Perniagaan by Mind Map: Etika Perniagaan

1. Rukun Niaga

1.1. Honesty

1.2. Responsibility

1.3. Geniality

1.4. Fair treatment

1.5. Moderation

2. 5 Prinsip Ikrar Integriti Korporat

2.1. MEMPROMOSIKAN nilai-nilai ketelusan, integriti dan tadbir urus yang baik

2.1.1. 1st Sitting

2.1.2. 2nd Sitting

2.1.3. 3rd Sitting

2.2. MEMPERKUKUHKAN mekanisme kawalan dalaman dengan memasukkan elemen-elemen yang menyokong pencegahan rasuah

2.3. PEMATUHAN undang-undang serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan memerangi rasuah

2.3.1. Essay exam

2.3.2. Oral exam

2.3.3. Multiple choice

2.4. MEMBANTERAS sebarang bentuk amalan rasuah

2.4.1. Essay exam

2.4.2. Oral exam

2.4.3. Multiple choice

2.5. MENYOKONG inisiatif pencegahan rasuah yang diusahakan oleh Kerajaan Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

2.5.1. Essay exam

2.5.2. Oral exam

2.5.3. Multiple choice

3. Prinsip Etika

3.1. Persaingan

3.2. Larangan memberi & menerima sogokan rasuah

3.2.1. Name

3.2.2. Office hours

3.2.3. Contact

3.3. Pengurusan Aset

3.4. Pegurusan Sumber

3.5. Pengiklanan & Promosi

3.6. Perlindungan Harta Intelek

3.7. Pengisytiharan Kepentingan

3.8. Keselamatan & Kesihatan Peniaga & Pekerja

3.9. Melaporkan salah laku & ketidakptuhan kod etika perniagaan