Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIK KLASA X by Mind Map: TIK  KLASA X

1. 1.KAP 1

1.1. 1.1 TIK ne sherbim te njeriut

1.2. 1.2 Rendesia e ruajtjes se informacionit

2. 2.KAP 2

2.1. 2.1Planifikimi nepermjet MIND mapping

2.2. 2.2 Pordorimi i MIND mapping

3. 3.KAP 3

3.1. 3.1Njohja me WEB-IN

3.2. 3.2Publikimi i faqeve web

4. 4.KAP 4

4.1. 4.1 Algoritmet

4.2. 4.2 Ndertimi ibllok-skemave

5. 5. KAP 5

5.1. 5,1 Konceptet baze te Java

5.2. 5.2 Llojet e programeve te Java