Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสัมพันธ์ by Mind Map: เทคโนโลยีสัมพันธ์

1. 4. เทคโนโลยีท้องถิ่นและเทคโนโลยีนำเข้า

1.1. ประเภทของเทคโนโลยีท้องถิ่นสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1. เทคโนโลยีการเกษตร เช่น ความรู้ในการเพาะปลูกพืช การขยายพันธ์พืช เป็นต้น 2. เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การหมักน้ำปลา อาหารหมักดอง การทำเหล้าสาโท เป็นต้น 3. เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม ได้แก่เทคโนโลยีกระบวนการผลิต การวางแผนการสร้างโรงงาน เป็นต้น ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทย อยู่ในระดับที่เรียกว่า รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาแล้วดัดแปลงและพัฒนาต่อเนื่องเพียงเล็กน้อย จึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีนำเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก สาเหตุนี้เนื่องมาจากความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องมีการดัดแปลงสิ่งใหม่ ๆ ก็อยู่ได้ จึงทำให้คนไทยไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจังเทคโนโลยีที่ประเทศไทยได้นำเข้าประกอบด้วย 1. เทคโนโลยีการเกษตร เช่น เครื่องจักรทางการเกษตร ด้านการกำจัดศัตรูพืช เครื่องมือเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพผลผลิตหลังจากเก็บเกี่ยว เป็นต้น 2. เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การผลิตวัคซิน การผลิตยา เป็นต้น 3. เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกกรมเคมี เป็นต้น 4. เทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น เทคโนโลยีอวัยวะเทียม การผลิตและพัฒนายา เป็นต้น 5. เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เช่นโทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 6. เทคโนโลยีการขนส่ง เช่น การเดินรถยนต์ รถไฟ เรือ เครื่องบิน การขนส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น 7. เทคโนโลยีระดับสูง (Hi-tech) เช่น คอมพิวเตอร์และอิเลคโทรนิคส์ การสื่อสารระบบเลเซอร์ หุ่นยนต์ เซมิคอนดัคเตอร์ เป็นต้น 8. เทคโนโนโลยีวัสดุศาสตร์ เช่น การพัฒนาเซรามิค พลาสติก ยาง เป็นต้น

1.2. เทคโนโลยีท้องถิ่น ระหัดวิดน้ำ

1.3. เทคโนโลยีนำเข้า เทคโนโลยีทางทางการแพทย์

2. 3. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

2.1. -แพทย์ศาสตร์

2.1.1. ค้นหาวิธีการและเทคดนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในทางการแพทย์โดยตรง

2.1.1.1. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

2.1.1.2. เทคโนโลยีแสงเลเซอร์

2.1.1.3. วัคซีนป้องกันโรค

2.2. -เกษตรศาสตร์

2.2.1. การผลิตคิดค้นเครื่องจักรกลทางการเกษตรและพัฒนากระบวนการผลิตแทนการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้กำลังคน

2.2.1.1. เซ็นเซอร์สำหรับตรวจ วัดค่าต่างๆ เช่น พฤติกรรมวัว

2.3. -ศึกษาศาสตร์

2.3.1. การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์โดยอาศัยการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ

2.3.1.1. การทำสื่อการสอน

2.3.1.2. การทำงานส่งงานผ่านอินเทอร์เน็ต

2.4. -โภชนศาสตร์

2.4.1. นำมาประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิต เก็บรักษา

2.4.1.1. การพาสเจอร์ไรซ์

2.4.1.2. การถนอมอาหารโดยการแช่เย็นและการแช่แข็ง

2.5. -วิทยาศาสตร์

2.5.1. เกิดการใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เทคโนโลยีก็เพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีใช้เพื่อเสริมการแก้ปัญหา

2.5.1.1. เครื่องมือต่างๆ เช่น กล้องจุลทรรน์

2.6. -พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2.6.1. การนําพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การใช้พลังงานแบบประหยัด และการใช้เทค โนโลยีเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.6.1.1. การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

3. 5. เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ

3.1. 1. การพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อส่งออกต่างประเทศ

3.1.1. การแปรรูปผลผลิต

3.2. 2. การพัฒนาอาหารไทยสำเร็จรูป

3.2.1. น้ำพริก แกง

3.3. 3. การปรับปรุงพันธ์พืชและสัตว์ให้มีผลผลิตมากขึ้น

3.3.1. สวนผลไม้ สวนผัก

3.4. 4.การพัฒนาด้านการแพทย์

3.4.1. เครื่อมือทางการแพทย์

3.4.2. เทคนิคการแพทย์

3.5. 5. พัฒนาด้านการออกแบบอาคาร บ้าน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

3.5.1. สื่งของที่อำนวยความสะดวก

4. 1. เทคโนโลยี คือ"

4.1. วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม

4.1.1. ตัวอย่าง

4.1.1.1. กล้อง

4.1.1.2. คอมพิวเตอร์

5. 2. ความสัมพันธ์เเละบทบาทของเทคโนโลยี

5.1. -ด้านการดำรงชีวิต

5.1.1. เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก

5.1.1.1. โทรศัพ์ช่วนในการติดต่อสื่อสาร

5.1.1.2. วิทยุเเจ้งข่าวสารให้ทราบ

5.1.1.3. รถยนต์

5.2. -ด้านการพัฒนาประเทศ

5.2.1. มีบทบาทในด้านเศรษฐกิจโดยสามารถนำมาประยุกต์ ใช้ประโยชน์และเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันทั้งภาคการผลิตและบริการ ภาคการเงินการคลังทั้งภายใน ประเทศและเพื่อการส่งออก

5.2.1.1. ใช้ในการเเพทย์

5.2.1.2. ใช้ในงานอุตสาหกรรม

5.3. -ด้านสิ่งแวดล้อม

5.3.1. มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.3.1.1. เครื่องรีไซเคิล

5.3.1.2. เทคโนโลยีสะอาด