Àrea FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) EN ELS CICLES FORMATIUS (CFGM) I (CFGS)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Àrea FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) EN ELS CICLES FORMATIUS (CFGM) I (CFGS) by Mind Map: Àrea FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) EN ELS CICLES FORMATIUS (CFGM) I (CFGS)

1. Requisits d'Accés als Cicles Formatius (CFGM-CFGS)

1.1. Cicle Formatiu Grau Mitjà (CFGM)

1.1.1. Tenir el Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).

1.1.2. Tenir el títol de Tècnic o de Tècnic auxiliar.

1.1.3. Haver superat el curs específic per a l'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM).

1.1.4. Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).

1.1.5. Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

1.1.6. Haver superat els mòduls obligatoris d'un Programa de Qualificació Professional Inicial (PFI).

1.1.7. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

1.1.8. Tenir un títol per accedir a un CFGS

1.2. Cicle Formatiu Grau Superior (CFGS)

1.2.1. Tenir el títol de batxillerat.

1.2.2. Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista.

1.2.3. Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

1.2.4. Haver superat el curs d'orientació universitaria (COU).

1.2.5. Haver superat el curs específic per a l'accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CPIGS:antic CAGS).

1.2.6. Tenir qualsevol titulació universitària o una equivalent.

2. Àrea FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) EN EL BATXILLERAT

2.1. Continguts Similars CURRÍCULUM matèries 2017-2018 DE FOL a BATXILLERAT:

2.1.1. MATÈRIES DE MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS:

2.1.1.1. -Economia

2.1.1.2. - Economia de l'Empresa

2.1.2. MATÈRIES ESPECÍFIQUES

2.1.2.1. -Estada a l'Empresa

3. Àrea FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) ALS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

3.1. Continguts Similars en matèria FOL a PFI:

3.1.1. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL COMUNS A TOTS ELS PERFILS: Mòdul:Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals. Codi:MPRL. Durada: 35 hores.

3.1.1.1. - Avaluació de Riscos Professionals

3.1.1.2. - Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa

3.1.2. MÒDUL DE FORMACIÓ GENERAL: Mòdul4.Incorporació al món professional.Durada 45 hores.

3.1.2.1. - UF1. Entorn Econòmic i Professional

3.1.2.2. - UF2.Projecte Formatiu i Professional i Recerca de Feina

3.1.2.3. - UF3.Incorporació al Treball

3.1.3. Tutoria.Total:40 hores:

3.1.3.1. Adquirir hàbits personals i de Treball.Treball en Equip

4. Àrea FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) A FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB)

4.1. Continguts Similars en matèria FOL a FPB:

4.1.1. MÒDUL PROFESSIONAL:Entorn Laboral. Durada 99 hores.

4.1.1.1. - UF1. Incorporació al treball I.33hores

4.1.1.1.1. CONTINGUT: El Treball i el Mercat de Treball

4.1.1.1.2. CONTINGUT: Itinerari Formatiu i Professional

4.1.1.2. - UF2. Incorporació al treball II. 33hores

4.1.1.2.1. CONTINGUT: Recerca de Feina

4.1.1.2.2. CONTINGUT: El LLoc de Feina

4.1.1.3. - UF3.Prevenció de Riscos.33hores

4.1.1.3.1. CONTINGUT: Avaluació de riscos Professionals

4.1.1.3.2. CONTINGUT: Aplicació de Mesures de Prevenció i Protecció en l'Empresa

5. Trets específics: Mòdul Professional de FOL i EIE (CFGM) durant els 2 cursos

5.1. p.e.Família Professional: Informàtica i Comunicacions (CFGM)

5.1.1. 1er Curs

5.1.1.1. MP (FOL)

5.1.1.1.1. 99 hores (màx.-mín.)

5.1.2. 2n Curs

5.1.2.1. MP (EIE)

5.1.2.1.1. 66 hores (màx.-mín.)

6. Trets específics: Mòdul Professional de FOL i EIE (CFGS) durant els 2 cursos

6.1. p.e.Família Professional: Informàtica i comunicacions (CFGS)

6.1.1. 1er Curs

6.1.1.1. MP (FOL)

6.1.1.1.1. 99 hores (màx.-mínim.)

6.1.2. 2n Curs

6.1.2.1. MP (EIE)

6.1.2.1.1. 66 hores (màx.-mínim.)

7. Continguts de la Matèria (FOL) en CFGM i CFGS.

7.1. Mòdul Professional: (FOL).99 hores

7.1.1. UF1: Incorporació al Treball (continguts).66 hores

7.1.1.1. - Recerca Activa d'ocupació

7.1.1.2. - Gestió de Conflicte i Equips de Treball

7.1.1.3. - Contractació

7.1.1.4. Seguretat Social, ocupació i desocupació

7.1.2. UF2: Prevenció de Riscos Laborals.(Continguts).33 hores

7.1.2.1. - Avaluació de Riscos Professionals

7.1.2.2. - Planificicació de la Prevenció de Riscos en l'Empresa

7.1.2.3. Aplicació de mesures de Prevenció i Protecció en l'Empresa

7.2. Mòdul Professional: (EIE).66 hores

7.2.1. UF1: Empresa i Iniciativa Emprenedora(continguts).66 hores

7.2.1.1. - Iniciativa Emprenedora

7.2.1.2. - L'Empresa i el seu Entorn

7.2.1.3. - Creació i posada en funcionament de l'empresa

7.2.1.4. - Gestió Empresarial

8. Convalidacions Mòduls de FOL de CFGM i CFGS

8.1. UF1 del Mòdul de FOL

8.2. UF2 de Prevenció de Riscos Laborals del mòdul

9. Convalidacions Mòduls d'EIE de CFGM i CFGS

9.1. EIE

10. Similituds i Diferències Generals de FOL i EIE (LOE -LOGSE)

10.1. Destacarem la càrrega horària. Ampliació de continguts (nous) i alguns continguts es modifiquen.

10.1.1. FOL DURANT LA LOGSE vs LOE

10.1.1.1. 50 hores vs 99 hores

10.1.1.1.1. UF1: Incorporació al Treball (continguts).66 hores.LOE

10.1.1.1.2. UF2: Prevenció de Riscos Laborals.(Continguts).33 hores.LOE

10.1.2. EIE DURANT LA LOGSE vs LOE

10.1.2.1. 35 hores vs 66 hores

10.1.2.1.1. UF1: Empresa i Iniciativa Emprenedora(continguts).66 hores.LOE

10.2. Curs 2017/2018 encara conviuen alguns CF de la LOGSE amb d'altres CF de la LOE

10.3. Els mòduls que estableix la LOGSE diferenciada en cada CF poden ser:

10.3.1. - FOL: Formació i Orientació Laboral

10.3.2. - RAT: Relacions en l'Àmbit de l'Empresa

10.3.3. - RET: Relacions en l'Equip del Treball

10.3.4. AGE: Administració , Gestió i comercialització de la petita empresa

10.4. Aspectes estructurals generals CF durant la LOGSE i amb la LOE

10.4.1. Crèdit vs Mòdul

10.4.2. UD - unitat didàctica vs UF - unitat formativa

10.4.3. CFGM - Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Nivell 2 igual que la LOGSE

10.4.4. CFGS - Cicle Formatiu de Grau Superior. Nivell 3 igual que la LOGSE

10.4.5. Formació en Centres de Treball/ Formació pràctica bàsica - FP Dual igual que la LOGSE

10.4.6. PQPI - Programes de Qualificació Professional inicial

10.5. Els Currículums mòdul de FOL i EIE nous trobem nous continguts en relació amb els Currículums mòduls actuals de l'àrea FOL de la LOGSE:

10.5.1. - El sistema de qualificacions professionals i l'aplicació en els itineraris professionalitzadors

10.5.2. - La mobilitat dels treballadors, especialment entre els països de la UE

10.5.3. - Les mesures de foment d'organització del treball

10.5.4. - Les noves formes d'organització del treball

10.5.5. - L´avaluació de riscos i la gestió de la prevenció

10.5.6. - La innovació i la iniciativa emprenedora

10.5.7. - L'entorn de l'empresa...