ศตวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศตวรรษที่ 21 by Mind Map: ศตวรรษที่ 21

1. ชีวิตและอาชีพ

1.1. รู้จักสังคม

1.2. รับผิดชอบหน้าที่

1.3. พัฒนาอาชีพ

1.4. หมั่นหาความรู้รอบด้าน

2. ทักษะจำเป็น

2.1. เรียนรู้และนวัตกรรม

2.1.1. คิดสร้างสรรค์

2.1.2. ใส่ใจนวัตกรรม

2.1.3. มีวิจารณญาน

2.1.4. แก้ปัญหาเป็น

2.1.5. สื่อสารดี

2.1.6. เต็มใจร่วมมือ

2.2. สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

2.2.1. อัตเดตข่าวสาร

2.2.2. รู้เท่าทันสื่อ

2.2.3. รอบรู้เทคโนโลยี

2.2.4. ฉลาดสื่อสาร

3. การจัดการเรียนการสอน

3.1. หน้าที่ครู

3.1.1. สร้างแรงบันดาลใจ

3.1.2. สร้างชุมชน PLC

3.1.3. สอนแบบ PBL

3.1.4. เป็นโค้ช

3.1.5. เน้นตั้งคำถาม

4. สภาพปัจจุบัน

4.1. การเรียน

4.1.1. มีสื่ออำนวยความสะดวก

4.1.2. เน้นเรียนจบ ป.ตรี

4.1.3. นำเทคโนโลยีมาปรับใช้

4.1.4. สะดวกสบาย

4.2. การใช้ชีวิต

4.2.1. ติดต่อกันง่าย

4.2.2. สังคมโซเซียล

4.2.3. ยอมรับวัฒนธรรมตะวันตก

4.3. การทำงาน

4.3.1. เน้นทำธุรกิจส่วนตัว

4.3.2. ประกอบอาชีพผ่านโลกออนไลน์

4.3.3. มีความหลากหลายในอาชีพ

4.3.4. มีค่าแรงขั้นต่ำในการทำงาน