Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หญ้าแฝก by Mind Map: หญ้าแฝก

1. โครงสร้าง

1.1. ใบ

1.2. ลำต้น

1.3. ราก

1.3.1. รากฝอย

1.4. ก้านช่อดอก

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต

2.1. แสง

2.2. อากาศ

2.3. ดิน

2.4. น้ำ

2.5. ธาตุอาหาร

3. ขั้นตอนการปลูก

3.1. ปลูกในพื้นที่ป่าที่ล่อแหลมต่อการกัดชะการพังทลายของดิน

3.2. การปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

3.2.1. การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน

3.2.2. การปลูกเพื่อควบคุมร่องน้ำและกระจายน้ำ

3.2.3. การปลูกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในสวนผลไม้

3.2.4. การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดอนที่ปลูกพืชไร่

3.2.5. การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ราบหรือพื้นที่ลุ่ม

3.2.6. การปลูกรอบขอบสระเพื่อกรองตะกอนดิน

3.3. ปลูกในพื้นที่อื่นๆที่หล่อแหลมต่อการกัดชะการพังทะลายของดิน เช่นพื้นที่ในการส

4. สายพันธุ์ของหญ้าแฝก

4.1. แฝกลุ่ม

4.1.1. สายพันธุ์ศรีลังกา

4.1.2. สายพันธุ์กำแพงเพชร 2

4.1.3. สายพันธุ์สุราษฏร์ธานี

4.1.4. สายพันธุ์สงขลา 3

4.2. แฝกดอน

4.2.1. สายพันธุ์เลย

4.2.2. สายพันธุ์นครสวรรค์

4.2.3. สายพันธุ์กำแพงเพชร

4.2.4. สายพันธุ์ร้อยเอ็ด

4.2.5. สายพันธุ์ราชบุรี

4.2.6. สายพันธุ์ประจวบครีขีนธั ์

5. การขยายพันธุ์

5.1. ปลูกต้นกล้า

5.2. การขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยการเพาะชำแขนงหรือตะเกียง

5.3. การขยายพันธุ์ลงดิน

5.4. การขยายพันธุ์ในถุงพลาสติก

5.5. การขยายพันธุ์โดยการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่้อ

5.6. การขยายพันธุ์โดยการเพาะชำหน่อหญ้าแฝกแบบแผง

6. โรคและแมลงที่คุกคลามหญ้าแฝก

6.1. ใบไหม้หรือปลายใบแห้ง

6.2. โรคใบขาวหรือหัวหงอก

6.3. โรคโคนเน่า

6.4. โรคใบขีด ใบจุดสีน้ำตาล

6.5. เพลี้ยแป้ง

6.6. เพลี้ยเกล็ด

6.7. หนอน

6.8. เพลี้ยอ่อน

7. ข้อดี ข้อเสียของหญ้าแฝก

7.1. ข้อดีของหญ้าแฝก

7.2. ข้อเสียของหญ้าแฝก

8. วัตถุประสงค์

9. แนวทางการดำเนินงาน

10. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหญ้าแฝก

10.1. สถานที่ขอรับหญ้าแฝก

11. ความรู้เพิ่มเติม

11.1. โครงการที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝก

11.2. สถานที่ขอรับหญ้าแฝก