การให้คำปรึกษาในโรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การให้คำปรึกษาในโรงเรียน by Mind Map: การให้คำปรึกษาในโรงเรียน

1. คุณลักษณะของครูผู้ให้คำปรึกษา

1.1. ด้านความรู้ความสามารถ

1.1.1. รู้หลักการและเทคนิควิธีการ

1.1.2. ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของคน

1.1.3. ความต้องการของคน

1.1.4. พฤติกรรมศาสตร์

1.2. ด้านมนุษยสัมพันธ์

1.2.1. เรื่องความสำคัญของคน

1.2.2. สร้างสัมพันธ์ที่ดี

1.2.3. หาหนทางในการแก้ไขปัญหา

1.3. ด้านจริยธรรม

1.3.1. รักษาความลับของผู้ขอคำปรึกษา

1.3.2. ไม่นำเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง

1.3.3. วางตัวเป็นกลาง

1.3.4. อยู่บนหลักการและเหตุผล

2. ทักษะ\เทคนิค การให้คำปรึกษา

2.1. การฟัง

2.1.1. ระบาย

2.1.1.1. ความคิด

2.1.1.2. อารมณ์

2.1.1.3. ความรู้สึก

2.1.2. เข้าใจสิ่งที่เป็นปัญหา

2.1.3. ยอมรับปัญหา

2.1.4. แยกแยะความรู้สึก

2.1.5. เลือกทางแก้ด้วยตนเอง

2.2. การสังเกต

2.2.1. ใส่ใจพฤติกรรม

2.2.2. รับรู้ในพฤติกรรมต่างๆ

2.3. การถาม

2.3.1. ให้โอกาสได้บอก

2.3.1.1. ความรู้สึก

2.3.1.2. เรื่องราวต่างๆ

2.3.2. เข้าใจถึงปัญหา

2.3.3. คิดคำนึงถึงปัญหา

2.4. การเงียบ

2.4.1. เงียบสนิท

2.4.2. เงียบทางบวก

2.4.3. เงียบที่มีเสียงบางอย่าง

2.4.4. เพื่อคิด

2.4.5. เพื่อพักฟื้นจากความเหน็ดเหนื่อย

2.5. การทวนซ้ำ

2.5.1. เข้าใจชัดเจนในสิ่งที่ต้องการปรึกษา

2.5.2. เป็นวิธีสื่อความใส่ใจ

2.5.3. เปิดเผยตนเองมากขึ้น

3. ประเภทของการให้คำปรึกษา

3.1. การศึกษา

3.1.1. แนวทางการศึกษาต่อ

3.1.2. การเลือกโปรแกรมเรียน

3.1.3. การเรียนการสอน

3.1.4. วางแผนการศึกษาต่อ

3.2. อาชีพ

3.2.1. เห็นความสำคัญของอาชีพ

3.2.2. มีความรู้ความเข้าใจ

3.2.3. รู้จักวิธีแสวงหางาน

3.2.4. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.3. ส่วนตัวและสังคม

3.3.1. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม

3.3.2. ยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเอง

3.3.3. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

3.3.4. รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต

4. วัตถุประสงค์

4.1. ผู้รับการปรึกษา

4.1.1. สามารถรับผิดชอบต่อตนเอง

4.1.2. เข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา

4.1.2.1. เกิดความตระหนัก

4.1.2.2. มีแรงจูงใจในการแก้ปัญหา

4.1.3. มีความรู้และทักษะ

4.1.3.1. แก้ปัญหา

4.1.3.2. ตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

4.1.4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม

4.1.4.1. ใช้ศักยภาพ

5. ความหมาย

5.1. กระบวนการที่อาศัยสัมพันธภาพที่ดี

5.1.1. ผู้ให้คำปรึกษา

5.1.2. ผู้รับคำปรึกษา

5.2. ผู้ให้คำปรึกษาใช้ทักษะเพื่อ

5.2.1. ช่วยเหลือ

5.2.2. เอื้ออำนวย

5.3. ผู้ให้คำปรึกษาต้อง

5.3.1. สำรวจปัญหา

5.3.2. เข้าใจปัญหา

5.3.3. เข้าใจสาเหตุปัญหา

5.3.4. ความต้องการผู้รับคำปรึกษา

5.3.5. วิธีแก้ปัญหา