vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội by Mind Map: vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội

1. 1.các giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bản

1.1. 1.TB cạnh tranh tự do

1.2. 2.Tư bản độc quyền

1.3. Tột cùng là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

2. 3.Tóm lại

2.1. Chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị những điều kiên và tiền đề cho sự ra đời chủ nghĩa xã hội

2.2. Cuộc cách mạng xã hội sẽ xảy ra bằng phương pháp nào? Hòa bình hay bạo lực

3. 2.Đóng góp tích cực vào phát triển sản xuất

3.1. Giải phóng con người khỏi "đêm trường trung cổ" của xã hội PK

3.2. Đoạn tuyệt nền kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp

3.3. lực lượng sản xuất phát triển: thời đại của tri thức

3.4. Xã hội hóa sản xuất

3.5. Xây dựng tác phong công nghiệp

3.6. Thừa nhận quyền tự do cá nhân