SƠ LƯỢC KINH TẾ VI MÔ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SƠ LƯỢC KINH TẾ VI MÔ by Mind Map: SƠ LƯỢC KINH TẾ VI MÔ

1. PHẦN I :GIỚI THIỆU

1.1. C1 :Mười nguyên lý cơ bản của kinh tế học vi mô

1.2. C2 :Suy nghĩ như một nhà kinh tế học

1.3. C3 :Sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại

2. PHẦN II :THỊ TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

2.1. C4 :Các lực lượng cung và cầu của thị trường

2.2. C5 :Độ co giãn và ứng dụng

2.3. C6 :Cung, cầu và chính sách của của chính phủ

3. PHẦN III : THỊ TRƯỜNG VÀ PHÚC LỢI

3.1. C7: Người tiêu dùng, nhà sản xuất và hiệu quả của thị trường

3.2. C8: Ứng dụng: chi phí của thuế

3.3. C9: Ứng dụng: Thương mại quốc tế

4. PHẦN IV : KINH TẾ HỌC CỦA KHU VỰC CÔNG

4.1. C10: Ngoại tác

4.2. C11: Hàng hóa công và Tài nguyên chung

4.3. C12: Thiết kế hệ thống thuế

5. PHẦN V :HÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC NGÀNH

5.1. C13: Chi phí sản xuất

5.2. C14: Doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh

5.3. C15: Độc quyền

5.4. C16: Cạnh tranh độc quyền

5.5. C17: Độc quyền nhóm

6. PHẦN VI :KINH TẾ HỌC VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

6.1. C18: Thị trường các

7. PHẦN VIII :CÁC CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU NÂNG CAO

7.1. C21 :Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng

7.2. C22 :Những hướng nghiên cứu mới trong kinh tế học vi mô