อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน by Mind Map: อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

1. ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

1.1. อินเทอร์เน็ต (Internet)  เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทั่วโลก สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ โดยใช้มาตรฐาน ในการรับส่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว หรือที่เรียกว่าโปรโตคอล (Protocol)

2. การทำงานของอินเทอร์เน็ต

2.1. การสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์จะมีโปรโตคอล (Protocol) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานของการเชื่อมต่อกำหนด ไว้ โปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

3. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

3.1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เนตสามารถเชื่อมต่อได้สองลักษณะด้วยกันได้แก่ การเชื่อมต่อโดยหมุนโมเด็ม (Remote Access)  และการเชื่อมต่อแบบระบบ LAN ส่วนใหญ่การเชื่อมต่อแบบหมุนโมเด็ม (Remote Access)

4. การใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ต

4.1. 1. World Wide Web (WWW) เครือข่ายใยแมงมุม 2. จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Mail) 3. Search Engine (บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต) 4. Instant Message (บริการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต ) 5. การเข้าใช้เครื่องระยะไกล (Telnet) 6.การโอนย้ายข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP) 7. Web board (บริการกระดานข่าวหรือ เวบบอร์ด )

5. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

5.1. 1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ 2. ปฏิบัติตามกฎ กติกา และมารยาทที่แต่ละเว็บไซต์กำหนด 3. ให้เครดิตแหล่งที่มาข้อมูลเสมอ เมื่อมีการนำข้อมูลผู้อื่นมาใช้ 4. ไม่แชร์ข้อมูลผิดๆ หรือภาพที่ไม่เหมาะสม 5. ไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น 6. ไม่ละเมิดสิทธิและไม่กลั่นแกล้งผู้อื่น

6. มารยาท และ ระเบียบ ในการใช้อินเทอร์เน็ต

6.1. จากปัญหาการล่อลวงอันเกิดจากการเล่นอินเตอร์เน็ตที่นับวันยิ่งจะมีมากขึ้น ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้พยายามหามาตราการป้องกันปัญหา และภัยจากการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งเกิดจากคนที่ขาดจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม