สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ม.3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ม.3 by Mind Map: สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ม.3

1. มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการ ของมนุษย์ ชาติจาก อดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลง เพราะเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่องถึงความ สำคัญและความสามารถวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นได้

1.1. ตัวชี้วัด 1 ,)อธิบายพัฒนาการ ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่างๆ 2. )วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ ความร่วมมือและขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20

2. มาตรฐานส 4.3 เข้าใจความเป็นมา ของชาติไทยวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักและ ดำรงความเป็นไทย

2.1. New Topic

3. มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ ต่างๆอย่างเป็นระบบ

3.1. ตัวชี้วัด 1)วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่าง มีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ 2) ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ตนสนใจ