มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ von Mind Map: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. คณะการสื่อสารมวลชน

1.1. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา สาขาวิชาสื่อสารการแสดง สาขาวิชาสื่อใหม่

2. คณะบริหารธุรกิจ

2.1. สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต

2.1.1. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

3. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

3.1. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4.2. ภาคพิเศษ

4.2.1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

4.3. นานาชาติ – สองภาษา

4.3.1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(นานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)

5. คณะสังคมศาสตร์

5.1. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาไทยศึกษา

5.2. หลักสูตรนานาชาติ

5.2.1. สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

6. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

6.1. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

7. คณะเภสัชศาสตร์

7.1. (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 (หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ.2547 (หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2556

8. คณะทันตแพทยศาสตร์

8.1. ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก และ วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน และ ทันตกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

9. คณะพยาบาลศาสตร์

9.1. สาขาการพยาบาลกุมารเวชาศาสตร์ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สาขาการบริหารการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย สาขาการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

10. คณะวิจิตรศิลป์

10.1. ภาควิชาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะไทย สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

11. คณะศึกษาศาสตร์

11.1. ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษา และการส่งเสริมสุขภาวะ สาขาวิชาพลศึกษา

12. คณะสัตวแพทยศาสตร์

12.1. ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง คลินิกสุกร คลินิกสัตว์น้ำ คลินิกสัตว์ปีก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คลินิกสัตว์เล็ก คลินิกม้า คลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์

13. คณะเกษตรศาสตร์

13.1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

14. คณะเศรษฐศาสตร์

15. คณะนิติศาสตร์

15.1. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตร์ บัณฑิต (ภาคพิเศษ)

16. คณะมนุษยศาสตร์

16.1. ภาควิชาการท่องเที่ยว ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาพม่า สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยสัมพันธ์

17. คณะวิทยาศาสตร์

17.1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสัตววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา สาขาวิชาอัญมณีวิทยา

18. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

18.1. หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (นานาชาติ)

19. คณะสาธารณสุขศาสตร์

20. คณะเทคนิคการแพทย์

20.1. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากิจกรรมบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด

21. คณะแพทยศาสตร์

21.1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชานิติเวชวิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์

22. วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

23. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

23.1. สาขานวัตกรรมดิจิทัล สาขา Liberal Arts and Science เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล

24. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

24.1. สาขาวิศวกรรซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาแอนนิเมชันและเกม สาขาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

25. นันทิชา นุกูลวุฒิโอภาส ม.5/1 เลขที่26

26. อันดามัน คุ้มภัย ม.5/1 เลขที่33