สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ BANDITPATANASILPA INSTITUTE

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ BANDITPATANASILPA INSTITUTE von Mind Map: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ BANDITPATANASILPA INSTITUTE

1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

1.1. ภาควิชานาฏศิลป์

1.1.1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

1.2. ภาควิชาดุริยางคศิลป์

1.2.1. สาขาวิชาดนตรีไทย

1.2.2. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย

1.3. ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

1.3.1. แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์)

2. คณะศิลปศึกษา

2.1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

2.2. สาขาวิชานาฏศิลป์สากลศึกษา

2.3. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

2.3.1. แขนงวิชาดนตรีไทย

2.3.2. แขนงวิชาคีตศิลป์ไทย

2.4. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

2.4.1. แขนงวิชาดนตรีสากล

2.4.2. แขนงวิชาคีตศิลป์สากล

3. คณะศิลปะวิจิตร

3.1. ภาควิชาศิลปะไทย

3.1.1. สาขาวิชาศิลปะไทย

3.2. ภาควิชาศิลปกรรม

3.2.1. สาขาวิชาจิตรกรรม

3.2.2. สาขาวิชาประติมากรรม

3.2.3. สาขาวิชาภาพพิมพ์

3.2.4. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

3.3. ภาควิชาออกแบบ

3.3.1. สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน