โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ปีการศึกษา ...

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ปีการศึกษา 2562 von Mind Map: โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์   โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ปีการศึกษา 2562

1. มหาวิทยาลัยกําหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์หมายเลข 07-4289 255-8 (ในวันและเวลาราชการ)

2. 5.1 ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มของคณะวิศวกรรมศาสตร์)

3. 1. การดําเนินการ

3.1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณาจากผลการเรียนของนักเรียน และสอบสัมภาษณ์

4. 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

4.1. 2.1 เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) โดยมีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาค การศึกษา ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียนโดยมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (แยกตามใบสรุปผลการเรียนตามกลุ่มรายวิชา) ดังนี้

4.1.1. 2.1.1. กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.50 (จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ํากว่า 10 หน่วยกิต)

4.1.2. 2.1.2. กลุ่มวิชาทางเคมี ไม่ต่ํากว่า 2.50 (จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิต)

4.1.3. 2.1.3. กลุ่มวิชาทางฟิสิกส์ ไม่ต่ํากว่า 2.50 (จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิต)

4.1.4. 2.1.4. กลุ่มวิชาทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 2.50 (จากรายวิชาในกลุ่มไม่ต่ํากว่า 6 หน่วยกิต)

4.2. 2.2 เป็นผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ํากว่า 2.50

4.3. 2.3 มีเกียรติบัตรที่เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าค่ายวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

4.4. 2.4 สอบสัมภาษณ์

5. 3. จํานวนรับเข้าศึกษา

5.1. 3.1 ศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่ (ไม่แยกสาขาวิชา) จํานวน 150 คน

6. 4. การรับสมัคร

6.1. 4.1 ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 2 ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ หรือผ่านโรงเรียนที่กําลัง ศึกษาอยู่

6.2. 4.2 โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนที่สมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 แก่กลุ่มงานสนับสนุน วิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

6.3. 4.3 กําหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 4.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน วันที่ 11 มกราคม 2562

6.4. 4.5 สัมภาษณ์ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

6.5. 4.6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มกราคม 2562

7. 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

7.1. 5.2 แบบฟอร์มรับรองผลการเรียนตามรูปแบบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตามแบบฟอร์มของคณะ วิศวกรรมศาสตร์)

7.2. 5.3 สําเนาระเบียนผลการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 ภาคการศึกษา หรือ 6 ภาค การศึกษา (สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษา โดยจะต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลง นามรับรอง และประทับตราโรงเรียนเป็นสําคัญ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียน (รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ)

7.3. 5.4 ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา (เอกสารใบสมัครและแบบฟอร์มรับรองผลการเรียน สามารถดาวน์โหลดจาก www.eng.psu.ac.th)

8. 6. การคัดเลือก

8.1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะคัดเลือกผู้ที่แจ้งความจํานงเข้าศึกษาตามเกณฑ์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กําหนด

8.1.1. (1) เลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด

8.1.2. (2) กรณีผู้สมัครมากกว่าจํานวนที่ประกาศรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคัดเลือกจากคะแนนเฉลี่ยสะสม

8.1.3. (3) สอบสัมภาษณ์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

8.2. การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

9. 7. เงื่อนไขการมีสิทธิ์เข้าศึกษา

9.1. 7.1 เมื่อจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการเรียน รวม 6 ภาคการศึกษา ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ดังนี้

9.1.1. - กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 22 หน่วยกิต

9.1.2. - กลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง คณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 12 หน่วยกิต

9.1.3. - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 9 หน่วยกิต

9.2. 7.2 ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการนี้แล้ว จะต้องศึกษาในโรงเรียนเดิมจนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ํากว่า 2.50

10. 8. การรับรหัสผ่านสําหรับใช้ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ TCAS

10.1. ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ http://mytcas.com เพื่อรับ รหัสผ่าน สําหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

11. 9. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS)

11.1. ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบTCAS (Thai university Central Admissions System) ทางเว็บไซต์ TCAS – Thai university Central Admission System ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป เว้นแต่ได้รับอนุมัติ จากสมาคม ทปอ. ให้สละสิทธิ์ได้

12. 10. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

12.1. ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดําเนินการสละสิทธิ์ในระบบ ของสมาคม ทปอ. ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. กําหนด

13. 11. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

13.1. สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของคณะฯ www.eng.psu.ac.th

14. 12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

15. 13. เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15.1. 13.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อกําหนดและ เงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15.2. 13.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กําหนด

16. 14. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

16.1. ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ทางเว็บไซต์ www.reg.psu.ac.th

17. 15. สถานที่ติดต่อสอบถาม

17.1. คุณเกศริน คงจันทร์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ ป.ณ. 2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-7084 หรือโทรสาร 0-7455-8838 E-mail : [email protected]