การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการในติงเกล) ประจําปีก...

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการในติงเกล) ประจําปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ) von Mind Map: การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการในติงเกล) ประจําปีการศึกษา 2562 (รอบพิเศษ)

1. 1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1. 1.1 มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํ่ากว่า 2.75

1.2. 1.2 มีผลการเรียน GPA ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75

1.3. 1.3 มีผลคะแนนการสอบวิชา GAT ไม่ต่ํากว่า 20% และวิชา PAT2 ไม่ต่่ำกว่า 30%

1.4. 1.4 สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนแรง และไม่มีความบกพร่องทางการ ได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ (มีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานตามแบบฟอร์มที่แนบ)

1.5. 1.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจําปีการศึกษา 2562 และหาก ตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้สมัครคนใดได้ใช้สิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในรอบคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะคัดชื่อออกจากโครงการนี้

2. 2. จำนวนที่รับ 40 คน

3. 3. ปฏิทินดําเนินการกิจกรรม

3.1. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ http://www.nur.psu.ac.th เมื่อ มิถุนายน 2562

3.2. ส่งเอกสารผู้สมัครฯ มายังคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2562

3.3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์http://www.nur.psu.ac.th. เมื่อ 3 กรกฎาคม 2562

3.4. สอบสัมภาษณ์ เมื่อ 5 กรกฎาคม 2562

3.5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://www.nur.psu.ac.th. เมื่อ 8 กรกฎาคม 2562

4. 4. การสมัคร

4.1. 4.1 ขั้นตอนการสมัคร

4.1.1. 4.1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มต่าง ๆ จากหน้าเว็บไซต์ (http://www.nur.psu.ac.th)

4.1.2. 4.1.2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย

4.1.3. 4.1.3 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามข้อ5.1)

4.2. 4.2 การชําระเงินค่าสมัคร

4.2.1. ชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 200 บาท/คน (ค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะไม่คืน ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านระบบ SCB BUSINESS NET โดยชําระเงินตาม แบบฟอร์มที่แนบ (ช่องทางเดียวเท่านั้น) พร้อมแนบสําเนาการโอนเงินมาพร้อมใบสมัคร

5. 5. เอกสารการสมัคร และการส่งเอกสาร

5.1. 5.1 เอกสารการสมัคร

5.1.1. 5.1.1 ใบสมัครของคณะพยาบาลศาสตร์ (แบบฟอร์ม No. 01) ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย

5.1.2. 5.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

5.1.3. 5.1.3 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล พร้อมลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

5.1.4. 5.1.4 สําเนาหลักฐานการศึกษา/ใบระเบียนผลการเรียน 6 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย โดยมีผู้บริหารโรงเรียนหรืออาจารย์หัวหน้าฝ่ายทะเบียนเป็นผู้รับรองความถูกต้อง

5.1.5. 5.1.5 ใบรายงานผลการสอบ GAT และ PAT2

5.1.6. 5.1.6 ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองจักษุแพทย์ ใบรับรองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหู คอ จมูก (แบบฟอร์ม ของคณะพยาบาลศาสตร์)

5.1.7. 5.1.7 เอกสารหรือสลิปธนาคาร แสดงการชําระเงินค่าสมัคร 200 บาท

5.2. 5.2 วิธีการส่งเอกสารให้คณะพยาบาลศาสตร์

5.2.1. ส่งชุดสมัครของผู้สมัคร ไปยังกลุ่มงานการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เท่านั้น (หากส่งเอกสารหลังจากวันที่ได้กําหนดข้างต้น ทางคณะฯ จะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ)

6. 6. องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก

6.1. 6.1 คุณสมบัติตามข้อ 1

6.2. 6.2 คะแนนสอบสัมภาษณ์และสอบเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล

6.3. การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

6.4. หมายเหตุ : การประกาศผลต่าง ๆ จะประกาศ ณ บอร์ดบริการการศึกษา อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ และทางเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์

7. 7. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

7.1. สามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th/reg/ .

8. 8. เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8.1. 8.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อกําหนด และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8.2. 8.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กําหนด

9. 9. การติดต่อสอบถามรายละเอียด

9.1. ติดต่อได้ที่ คุณธัณยกานต์ แก้วพิบูลย์ กลุ่มงานการจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ 074-286450-1 โทรสาร 074-286421