การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการการรับ...

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการการรับนักศึกษายุวเกษตรกรประจําปีการศึกษา 2562 von Mind Map: การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการการรับนักศึกษายุวเกษตรกรประจําปีการศึกษา 2562

1. 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1. 1.1 นักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ แผนการเรียนวิทย์-คณิต โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกันไม่ต่ํากว่า 2.50 ของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4 - 6 (5 ภาคการศึกษา)

1.2. 1.2 มีสัญชาติไทย

2. 2. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1. 2.1ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรจากทั่วประเทศที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา หรือเกษตรตําบล หรือเกษตรอําเภอ หรือเกษตร จังหวัด อย่างใดอย่างหนึ่ง

2.2. 2.2 นักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะไม่เป็นไปตามข้อ 2.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะฯ

3. 3. หลักฐานและขั้นตอนการสมัคร

3.1. 3.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมอัพโหลดไฟล์หลักฐานต่าง ๆ

3.1.1. - รูปถ่าย 3 x 4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป

3.1.2. - ใบแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1) 5 ภาคการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (วันสัมภาษณ์ให้นํามายืนยันอีกครั้ง)

3.1.3. - หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร (วันสัมภาษณ์ให้นําตัวจริงมายืนยันอีกครั้ง)

3.2. 3.2 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด

3.3. 3.3 ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย กําหนด ซึ่งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์http://www.entrance.psu.ac.th/form.php

3.4. ขั้นตอนการรับสมัคร

3.4.1. 1. ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร ยื่นสมัครออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และสลิปการจ่ายเงินค่าสมัคร ได้ที่เว็บไซต์คณะทรัพยากรธรรมชาติ http://www.natres.psu.ac.th

3.4.2. 2. ชําระเงินค่าสมัคร จํานวน 100.- บาท ชื่อบัญชี นางสาวละอองดาว พวงแก้ว เลขที่บัญชี 565-4926797 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.4.3. 3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบนเว็บไซต์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

4. 4. จํานวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก

4.1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 30 คน

4.2. สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 10 คน

4.3. เกณฑ์การคัดเลือก

4.3.1. สอบสัมภาษณ์ 100% ซึ่งจะพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

4.3.1.1. • ความตั้งใจในการเรียนสาขาเกษตร 30%

4.3.1.2. • ทัศนคติที่มีต่อการเกษตร 40%

4.3.1.3. • ความรู้ทั่วไปทางการเกษตรและพื้นฐานทางครอบครัว 30%

5. 6. กําหนดการคัดเลือก

5.1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่ http://www.natres.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2561

5.2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มกราคม 2562

5.3. สอบสัมภาษณ์ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 18 มกราคม 2562

5.4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 22 มกราคม 2562

5.5. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS TCAS – Thai university Central Admission System วันที่ 30-31 มกราคม 2562

5.6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ http://entrance.psu.ac.th วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

5.7. ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด REG : PSU

5.8. * กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

6. 7. วัน เวลา และสถานที่สอบ

6.1. กําหนดสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562

6.1.1. - รายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

6.1.2. - สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

6.2. โดยจะประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก ณ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ และเว็บไซต์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

7. 8. การลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS

7.1. ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ TCAS – Thai university Central Admission System เพื่อยืนยันตัวตน และใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

8. 9. การยืนยันสิทธิ์ในระบบ (ผ่านระบบ TCAS)

8.1. - ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) ทางเว็บไซต์ TCAS – Thai university Central Admission System ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละ สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8.2. - ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบถัดไป เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก สมาคม ทปอ. ให้สละสิทธิ์ได้

9. 10. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

9.1. ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดําเนินการสละสิทธิ์ในระบบ ของสมาคม ทอป. ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. กําหนด

10. 11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

10.1. มหาวิทยาลัยกําหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์หมายเลข (074) 289255 58 (ในวันและเวลาราชการ)

11. 12. เงื่อนไขสําหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

11.1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการนี้ไม่มีสิทธิ์ขอโอนย้ายไปศึกษาคณะอื่น

12. 13. เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.1. 13.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อกําหนด และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.2. 13.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กําหนด

13. 14. รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม

13.1. หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ห้อง 264 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ (074) 286049, (074) 286235 (ในวันและเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่