A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A FELNŐTTOKTATÁSBAN Hogyan kommunikáljon a tanár? Készítette: Molnár Atti...

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A FELNŐTTOKTATÁSBAN Hogyan kommunikáljon a tanár? Készítette: Molnár Attila Károly von Mind Map: A KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE A FELNŐTTOKTATÁSBAN Hogyan kommunikáljon a tanár?  Készítette: Molnár Attila Károly

1. Bevezetés

1.1. Személyközi kapcsolatok (Forgács, 1993)

1.1.1. - a társas érintkezéseknek törvényszerűségei vannak - a problémamegoldás lehetőségei adottak

1.2. A kommunikáció minősége a tanár-diák kapcsolatban (Kraiciné és Csoma, 2012)

1.2.1. - a tanár-diák kapcsolat minősége meghatározó - érzelmi tartalom jelenik meg a résztvevőkben

1.3. A felnőttoktatók szerepváltozása (Kraiciné és Csoma, 2012)

1.3.1. - ismeretátadás - segítő szerep - az önálló tanulás támogatása

2. A felnőttoktatók kommunikatív kompetenciáiról (Sz. Molnár, 2009)

2.1. KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG = ESZKÖZ A TÁRSAS KÖLCSÖNHATÁSOK KÖZVETÍTÉSÉBEN

2.2. A felnőttoktató speciális kompetenciái

2.2.1. - képességek - szokások - minták - készségek - ismeretek

2.3. Interakció

2.3.1. - információk fogadása - információk továbbítása

2.4. Kognitív kommunikáció

2.4.1. - megismerés - megértés - tanulás segítése

2.5. Szociális kommunikáció

2.5.1. - a kommunikáló felek aktivitásának befolyásolása

2.6. Megtanulhatók-e a készségek?

2.6.1. - folyamatos gyakorlás szükséges - nem érvényesül teljes automatizmus

3. A figyelem kiszélesítéséről (Gordon és Burch, 2001)

3.1. EGYSZERŰ MOZZANATOK AZ EGYENSÚLY MEGTALÁLÁSÁRA

3.2. Mások meghallgatása értő figyelemmel

3.2.1. - csöndben hallgatás - a beszélő meghallgatása - egyszerű megerősítés - nyílt végű kérdés - visszatükrözés

3.3. Énüzenetek

3.3.1. - a problémát okozó cselekvés közlése - egyes szám első személyű üzenetek

3.4. A vereségmentes konfliktuskezelés

3.4.1. - személyek közti demokrácia - a vereségmentes Dewy-módszer

4. A tranzakcióanalízis és eszközei (Sz. Molnár, é. n.; Berne, 1984; Berne, 1997)

4.1. AZ EMBERI ÉRINTKEZÉS = TRANZAKCIÓK SORA

4.2. Tranzakció:

4.2.1. - közlések, üzenetek cseréje - tranzakcionális inger és válasz

4.3. A tranzakcióanalízis területei

4.3.1. - viselkedés - gondolkodás - érzelmek - énállapotok

4.4. Énállapotok:

4.4.1. - SZÜLŐI énállapot - FELNŐTT énállapot - GYERMEK énállapot

5. Összefoglalás

5.1. A személyközi kapcsolatok problémamegoldása

5.2. A tanár-diák speciális kapcsolata

5.3. A felnőttoktató speciális kompetenciái

5.4. A képességek megtanulhatósága

5.5. A Gordon-féle modell haszna a felnőttoktatásban

5.6. A tranzakcióanalízis mint vizsgálati eszköz

6. Források

6.1. Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Gondolat, Budapest

6.2. Berne, E. (1997): Sorskönyv. Háttér, Budapest

6.3. Forgács József (1993): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, 1989

6.4. Gordon, Thomas; Burch, Noel (2001): Emberi kapcsolatok. Hogyan építhetjük. Hogyan rontjuk el. Gordon Könyvek, Budapest

6.5. Kraiciné Szokoly Mária, Csoma Gyula (2012): Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába. ELTE, Budapest. URL: http://kraicineszokolymaria.hu/wp-content/uploads/2012/12/modszertar-2.pdf (letöltve: 2014.12.29. 16:18)

6.6. Sz. Molnár Anna (2009): A felnőttoktatók kommunikatív kompetenciái. In: Henczi Lajos (szerk).: Felnőttoktató. A felnőttek tudásának-tanulásának elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 111-121.

6.7. Sz. Molnár Anna (é. n.) A felnőtteket oktató tanárok kommunikatív és interaktív készségeinek vizsgálata, k. n., h. n.