Ochrana osobnosti

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Rocket clouds
Ochrana osobnosti par Mind Map: Ochrana osobnosti

1. Nasciturus (nenarozené dítě)

1.1. Nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.) § 25

2. V průběhu života člověka

2.1. Mezinárodní smlouvy a pakty

2.1.1. Všeobecná deklarace lidských práv

2.1.2. Úmluva o lidských právech a základních svobod (209/1992 Sb.)

2.1.3. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (120/1976 Sb.)

2.2. Ústavní pořádek ČR

2.2.1. Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)

2.2.2. Ústava České republiky (1/1993 Sb.)

2.3. České normativní akty

2.3.1. Přestupky proti občanskému soužití (z. č. 200/1990 Sb.)

2.3.2. Trestní zákoník (z. č. 40/2009 Sb.)

2.3.3. Zákon o některých službách informační společnosti (z. č. 480/2004 Sb.)

2.3.4. O ochraně osobních údajů (z. č. 101/2000 Sb.)

2.3.5. Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání (z. č. 231/2001 Sb.)

2.3.6. Tiskový zákon (z. č. 46/2000 Sb.)

2.3.7. Zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.)

2.3.8. Zákon o autorském právu, o právech souvisejících s právem autorským (121/200% Sb.)

2.3.9. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (372/2011 Sb.)

2.3.10. Nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.) § 77 - § 80 § 81 - § 117 § 2951 - § 2971

3. Po smrti člověka

3.1. České normativní akty

3.1.1. O ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.)

3.1.2. Zákon o darování odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů

3.1.3. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (z. č. 372/2011 Sb.)

3.1.4. Péče o zdraví lidu (z. č. 111/2007)

3.1.5. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (z. č. 121/2000 Sb.)

3.1.6. Občanský soudní řád (z. č. 99/1963)

3.1.7. Nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.)

3.2. Mezinárodní smlouvy, úmluvy

3.2.1. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

3.2.2. Úmluva o lidských právech a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (z. č. 96/2001 Sb.)