Representació del treballadors dins l'empresa

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
Representació del treballadors dins l'empresa por Mind Map: Representació del treballadors dins l'empresa

1. Què és un sindicat?

1.1. És una asociació de treballadors creada per defensar els seus drets.

2. Quí els pot crear?

2.1. Els sindicats els poden crear qualsevol treballadors si bé, la llei limita el dret respecte determinats col·lectius de treballadors.

3. Els delegats de personal

3.1. Les empreses que tinguin menys de 50 treballadors la representació la duen els delegats de personal; aquests són elegits per el sufragi universal i secretaris del treballadors de la empresa. En empreses de fins a 30 treballadors s'elegirà 1 delegat, de 31 a 49 treballadors s'elegiran 3 delegats.

4. Comitès d'empreses

4.1. L'estatut estableix el nombre de membres depenent de la plantilla de la empresa: • de 51 a 100 treballadors s'elegeixen 5 representants. • de 101 a 250 treballadors, s'elegeixen 9 representants. • de 251 a 500 treballadors, s'elegeixen 13 representants. • de 501 a 750 treballadors, s'elegeixen 17 representants. • de 751 a 1000 treballadors, s'elegeixen 21 representants. •per més de 1000 treballadors, s'elegeixen 2; per cada 1000 o fracció, en  un màxim de 75 persones.

5. Drets mínims en un sindicat

5.1. Tenen dret a rebre informació, almenys una vegada per trimestre sobre: • Funcionament econòmic de la empresa. • Evolució del sector. • Volum de ventes que es van realitzant. • Programes de producció de la empresa. • Evolució probable del treball.

6. Garantia dels treballadors

6.1. • En caso de sanció es garantitza la obertura d'un expedient contradictori. • Tenen garantía per mantenir amb prioridad en la empresa respecte la resta de treballadors. • Garantía de no ser sancionat per accions de suposada representació, aquesta garantía cobreix fins un any després de concloure el seu comandament. • Garantía de poder expressar l'opinió lliurement en matèries concernents a la seva activitat de representació.

7. Conveni col·lectiu

7.1. És l'acord mitjançant el qual es regulen les condicions de la feina. Aquest acord es du a terme entre els treballadors.

7.1.1. -Estatutaris: aquells que segueixen el procediment regulat en el Estatut dels treballadors. -No estatutaris: aquells que es formalitzen sense tenir en compte el Estatut.

8. Dret a vaga

8.1. Què és?

8.1.1. És la situació en la qual els treballadors deixen de fer la seva activitat voluntàriament i de forma temporal, a la empresa per causes legítimes.(Defensar els seus drets).

8.2. Procediment

8.2.1. Comunicar amb antelació que marca la normativa la intenció de anar a la vaga i els motius de perquè hi vas.  La antelació ha de ser de 5 dies i en servicis públics serà de 10 dies com a mínim. Si el procés productiu es continu o afecta als serveis públics, les parts en litigi tenen que acordar uns serveis mínims que garanteixi que el procés productiu es pugui torna a la normalitat quan conclogui el temps de vaga.