HỌC THUYẾT VĂN HOÁ LỊCH SỬ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HỌC THUYẾT VĂN HOÁ LỊCH SỬ by Mind Map: HỌC THUYẾT VĂN HOÁ LỊCH SỬ

1. Cơ sở xây dựng

1.1. Kiến thức cấp độ xã hội -> cấp độ cá nhân

1.2. Kiến thức chuyển bên trong -> kinh nghiệm nội tâm lí

2. Vai trò

2.1. Mang đậm nét văn hoá xã hội

2.1.1. Niềm tin

2.1.2. Giá trị

2.1.3. Cách sống của nền văn hoá

2.2. Dạy cho trẻ cách nhớ, cách suy nghĩ, cách tư duy

2.2.1. Hệ thống giá trị

2.2.2. Hệ thống chuẩn mực

2.2.3. Công cụ phương tiện tư duy

2.3. Phát triển nhận thức

2.3.1. Môi trường xã hội

2.3.1.1. Ông bà, cha mẹ, thầy cô

2.3.1.2. Những người có kinh nghiệm

2.3.2. Kinh nghiệm cá nhân

3. Trẻ tự xây dựng kiến thức

4. Học tập đem lại sự phát triển

5. Ngôn ngữ đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển trí tuệ

6. L. X. VƯGÔTXKI (1896-1934)

6.1. Sinh 17/11/1896 tại Orsha, Belarus, Nga

6.2. 1913 học Đại học quốc gia Moscow

6.3. 1924 Vưgôtxki nghiên cứu về tâm lí học

6.4. 1925 hoàn thành luận án tiến sĩ về tâm lí học nghệ thuật

6.5. New Topic

7. 4 nguyên lí

7.1. Sự phát triển không tách khỏi bối cảnh xã hội

8. Ảnh hưởng văn hoá ->pt nhận thức

8.1. Văn hoá khác dẫn đến ảnh hưởng khác

8.2. Thông qua tương tác với xã hội

8.3. Là quá trình nội hoá ngôn ngữ

8.4. New Topic

8.5. Nền tảng xây dựng sự phát triển của tâm lí

8.6. Kinh nghiệm từ xã hội và văn hoá khác nhau